ᠺᠠᠷᠠᠺᠠᠯᠯᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠺᠠᠷᠠᠺᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯ

ᠺᠠᠷᠠᠺᠠᠯᠯᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠧᠫᠲ᠋ᠢᠮᠢ ᠪᠠᠰᠰᠢᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ:Caracalla officially Marcus Aurelius Severus Antoninus Augustus orig. Septimius Bassianus) (МЭ 188 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠍ ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠭᠠᠯᠯ ᠍ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠯᠤᠭᠳᠣᠨᠦ᠋ᠮ ᠳᠦ [[[ᠯᠢᠨ]]] ᠲᠥᠷᠦᠵᠢ᠂ МЭ 217 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠍ ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠮᠧᠰᠣᠫᠣᠲ᠋ᠠᠮᠡᠶᠢᠨ ᠺᠠᠷᠷᠠᠬᠤ ᠍ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃) ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ (198 – 217 ᠣᠨ). ᠺᠠᠷᠠᠺᠠᠯᠯᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠯᠯ ᠬᠡᠪᠡᠨᠡᠭ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠣᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠰᠧᠫᠲ᠋ᠢᠮᠢ ᠰᠧᠸᠧᠷ 193 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ 211 ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥ ᠪᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠺᠠᠷᠠᠺᠠᠯᠯᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠭᠧᠲ᠋ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ ᠲᠥᠷᠥ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠷᠤᠮᠠ ᠳᠤ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠥᠨᠥ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠺᠠᠷᠠᠺᠠᠯᠯᠠ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ (212 ᠣᠨ) ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠨᠴᠠ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠫᠠᠷᠹᠢᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠᠭᠡᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰᠯᠠᠨ ᠬᠢᠲᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠫᠷᠧᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠍ ᠍ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠧᠹᠧᠺᠲ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠺᠠᠷᠠᠺᠠᠯᠯᠢᠭ ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠲᠢᠷᠠᠨᠲ ᠦᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠤᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • Life of Caracalla (Historia Augusta at LacusCurtius: Latin text and English translation)

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ