ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ (ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ)
ᠻᠠᠷᠠᠴᠢ ᠬᠣᠲᠠ
ڪراچي ‎—— کراچی
ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ

ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ (ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ)
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 3,527 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2013) 13,000,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠷᠢᠳᠦᠫᠠᠩᠵᠠᠪ
ᠫᠠᠰᠤᠨᠰᠢᠨᠳ
ᠪᠠᠯᠤᠴᠢ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠺᠢ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ karachicity.gov.pk
ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ ᠻᠠᠷᠠᠴᠢ
ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠻᠠᠷᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ
ᠥᠭᠬᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢᠳ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢᠳ ᠻᠠᠷᠠᠴᠢ ᠳᠣ
ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢᠭ ᠻᠠᠷᠠᠴᠢ ᠶᠢ
ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠺᠠᠷᠠᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠻᠠᠷᠠᠴᠢ ᠠᠴᠠ
ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠻᠠᠷᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ
ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠬᠤ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠻᠠᠷᠠᠴᠢ ᠲᠠᠢ
ᠴᠢᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠻᠠᠷᠠᠴᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ

ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ [ᠺᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ] ᠪᠤᠶᠤ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ [ᠺᠠᠷᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢ], ᠤᠷᠢᠳᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ کراچی [ᠺᠠᠷᠠ́ᠴᠢ], ᠰᠢᠨᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ڪراچي, ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠻᠠᠷᠠᠴᠢ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ, ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ, ᠺᠠᠷᠠᠼᠢᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠳ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠪᠦᠷᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠬᠡᠪᠯᠡᠯᠫᠷᠣᠭᠷᠠᠮ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠡᠨᠳᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠭᠳᠡᠭ᠃

ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ ᠨᠢ ᠢᠰᠯᠠᠮᠠᠪᠠᠲᠤ᠋ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ᠂ ᠵᠠᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠤᠨ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠ ᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠲ᠋ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠡᠭᠡᠷᠡ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠮᠣᠬᠣᠵᠢᠷ ᠤᠳ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠭᠴᠢ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ 1947 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠢ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠣᠳᠣ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨᠰᠺᠠᠷᠠᠴᠢᠳ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠃

ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠥᠭᠡᠳ 3,530 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠺᠸᠠᠳ᠋ᠷᠠᠲ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ ᠨᠢ 》ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠲᠠ《 (روشنين جو شهر), ᠮᠥᠨ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠺᠦ᠋ᠢᠳ ᠪᠡᠨ-ᠠᠵᠠᠮ ᠮᠤᠬᠠᠮ ᠳᠤ ᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨᠠᠬᠤ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ 》ᠺᠦ᠋ ᠍ ᠢᠶᠢᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ《 (شهرِ قائد) ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠣᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ڪراچي
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ&oldid=370669》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ