ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠺᠠᠷᠠᠩᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination

ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ
ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ (БНХасУ)
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (ᠮᠤᠵᠢ) Coat of Arms of Karagandy Province.svg ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ Karaganda seal.png ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 550 км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2013) 480,075 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 846 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (50.6%)
ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (36.2%)
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
1931 ᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠰᠴᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ
1934 ᠣᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+6)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +7 7212
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ e-karaganda.kz

ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ (ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ Қᠠᠷᠠғᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤ, ᠺᠠᠷᠠᠩᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤ; ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠺᠠᠷᠠᠭᠠᠩᠳᠠ, «ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠᠲ» ) — ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ. ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 475,267 ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[1] ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠳ 50,57%, ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠦᠳ 36,25 %, ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ 4,80%, ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ 3,31% ᠍ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃[2][3] ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠮᠠᠲ ᠤᠠᠰᠲᠠᠨ᠎ᠠᠱ ᠤᠮᠺᠧᠨᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠭᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ