ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠮᠠᠨᠳᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠮᠠᠨᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ
ᠬᠣᠲᠠ

ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠮᠠᠨᠳᠤ
ᠪᠠᠯᠪᠠ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠮᠠᠨᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠭ
ᠤᠯᠤᠰ Flag of Nepal.svg ᠪᠠᠯᠪᠠ
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠪᠥᠰᠡ ᠲᠥᠪ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠭᠮᠠᠲ᠋ᠢ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠮᠠᠨᠳᠤ
ᠬᠣᠲᠠ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠮᠠᠨᠳᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 49.45 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 1400 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2011) 975,453 ᠬᠦᠮᠦᠨ
900 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠰᠢᠪᠠᠩ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠪᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+5:45)
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ kathmandu.gov.np

ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠮᠠᠨᠳᠤ (ᠪᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷ काठमाडौं᠂ काठमान्डु, ᠨᠸᠠᠷ: यें) ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠮᠠᠨᠳᠤ ᠨᠢ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠮᠠᠨᠳᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠡᠨᠳᠡ ᠫᠠᠲᠠᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠠᠫᠦᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠮᠠᠨᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ‎

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ