ᠺᠠᠯᠭᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ XV ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
XV Olympic Winter Games
Canada olympic park summer 2005.jpeg

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ, ᠺᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠢ
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ 57
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 1423 (1122 ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ 301 ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ)
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ
ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ
ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ 6 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ 46 ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠮᠧᠳᠠᠯ
ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ 1988 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13
ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ 1988 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28
ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠵᠠᠩᠨᠧ ᠰᠣᠸᠧ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠫᠢᠶᠧᠷ ᠬᠠᠷᠪᠢ
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠰ ᠲᠽᠠᠨ ᠮᠣᠷᠷᠣᠤ-ᠹᠷᠡᠩᠰᠢᠰ
ᠪᠠᠮᠪᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠷᠣᠪᠢᠨ ᠫᠧᠷᠷᠢ
ᠲᠥᠪ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ
ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ
ᠮᠠᠺᠮᠢᠬᠠᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ

ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ XV ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ XV Olympic Winter Games) ᠪᠤᠶᠤ ᠺᠠᠯᠭᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠨᠢ 1988 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠨ ᠠᠴᠠ 28 ᠍ ᠳᠦ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠺᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠢ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠺᠠᠯᠭᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠠᠯᠭᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠧᠩᠷᠣᠲ ᠰᠡᠳᠳᠯᠳᠤᠮ᠎ᠠᠫ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠤᠰ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠃
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ
1 ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ 11 9 9 29
2 Flag of East Germany.svg ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 9 10 6 25
3 ᠰᠸᠢᠰ ᠰᠸᠢᠰ 5 5 5 15
4 Flag of Finland.svg ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ 4 1 2 7
5 Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ 4 0 2 6
6 Flag of Austria.svg ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ 3 5 2 10
7 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ 3 2 2 7
8 Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 2 4 2 8
9 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 2 1 3 6
10 Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 2 1 2 5
ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠺᠠᠯᠭᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ