ᠺᠠᠮᠧᠷᠦᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ 194 ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠺᠠᠮᠧᠷᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ
 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ République du Cameroun
 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Republic of Cameroon
ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠶᠠᠭᠤᠨᠳᠧ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 475,442 км² (52 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠣ)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2013) 20,549,221 ᠬᠦᠮᠦᠨ (58 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ)
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 34 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠫᠣᠯᠢ ᠪᠢᠶ᠎ᠠ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠹᠢᠯᠧᠮᠣᠨ ᠶᠠᠩ ᠢ
1960–01-01 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ
ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ GMT+1
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠴᠠ +237
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ CM / .cm

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠺᠠᠮᠧᠷᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ République du Cameroun, ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Republic of Cameroon) ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠺᠠᠮᠧᠷᠦᠨ&oldid=353356》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ