ᠺᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠤᠷᠲᠤᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠺᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠤᠷᠲᠤᠰ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠺᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠤᠷᠲᠤᠰᠦ᠋ᠯ ᠤ ᠠᠶᠢᠳᠠᠷᠠᠪᠺᠣᠸ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1989 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 (1989-02-25)
(ᠣᠳᠣ 30 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦᠬᠠᠰᠠᠭᠲᠦᠷᠺᠢᠰᠲᠠᠨ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ (БНХасУ)
ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ

ᠺᠠᠶᠢᠷᠠ́ᠲ ᠨᠤᠷᠲᠠ́ᠰ (ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ Қᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠨұᠷᠲᠤᠰұᠯ ᠤ ᠠᠶᠢᠳᠠᠷᠠᠪᠺᠣᠸ) ᠭᠡᠵᠦ 1989 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠫᠣᠫ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠤᠢ᠃

ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠤᠷᠲᠤᠰ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠡᠭᠡᠷᠡ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠮᠠᠲ ᠤ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠯᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ «ᠭᠡᠮᠰᠢᠯ» (ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠺіᠨіᠱ) ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ 628,751 ᠠᠮᠠ᠃ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠺᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠤᠷᠲᠤᠰ 2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠤ 2.04 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ «ᠹᠣᠷᠪᠰ-ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ» ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ᠂ MuzZone ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃[1]

ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 2014 ᠣᠨ ᠤ «ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ 25 ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ» ᠍ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠺᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠤᠷᠲᠤᠰ 2 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠵᠠᠢ᠃[2]

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠺᠲ᠋ᠣ ᠰᠺᠣᠯᠺᠣ ᠫᠣᠯᠤᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠸ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨᠰᠺᠣᠮ ᠱᠣᠤ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰᠧ. ᠹᠣᠷᠪᠰ-ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ (4 ᠳ᠋ᠧᠺᠡᠪᠷᠢ 2014). 2015-01-08 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. ᠷᠧᠲ᠋ᠢᠩ: ТОП 25 ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨᠰᠺᠣᠭᠣ ᠱᠣᠤ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰᠠ ᠢ ᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠠ. ᠹᠣᠷᠪᠰ-ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ (4 ᠳ᠋ᠧᠺᠡᠪᠷᠢ 2014). 2015-01-08 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ