ᠺᠠᠨᠠᠭᠠᠸᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ
ᠺᠠᠨᠠᠭᠠᠸᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
神奈川県 → ᠺᠠᠨᠠᠭᠠᠸᠠ ᠺᠡᠨ
ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠰᠦᠯᠳᠡᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
ᠪᠥᠰᠡ᠂ ᠮᠤᠵᠢ ᠺᠠᠨᠲ᠋ᠣ
ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ᠂ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (県 ᠺᠡᠨ)
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠶᠣᠺᠣᠬᠠᠮ᠎ᠠ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ 25 ᠨᠤᠲᠤᠭ = 19 ᠬᠣᠲᠠ + 6 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 2,415.84 км² (43/47)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2010) 9,029,996 ᠬᠦᠮᠦᠨ (2/47)
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 3740 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠺᠠᠨᠠᠭᠠᠸᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (≤100%)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ (GMT+9)
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ pref.kanagawa.jp

ᠺᠠᠨᠠᠭᠠᠸᠠ (ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠺᠠᠨᠠᠭᠠᠸᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ, ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ 神奈川県 Kanagawa-ken, ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ [ᠺᠠᠨᠠᠭᠠᠸᠠ ᠺᠡᠨ], ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Kanagawa Prefecture) ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠺᠠᠨᠲ᠋ᠣ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (ᠺᠡᠨ) ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠶᠣᠺᠣᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ᠃

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠠᠨᠠᠭᠠᠸᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠣᠲᠠ (市 ᠱᠢ), ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (郡 ᠭᠦᠨ) ᠍ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠣᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠠᠼᠭᠢ
 • ᠠᠶᠠᠰᠧ
 • ᠶᠣᠺᠣᠬᠠᠮ᠎ᠠ
 • ᠶᠣᠺᠣᠰᠦ᠋ᠺᠠ
 • ᠵᠠᠮ᠎ᠠ
 • ᠵᠢᠰᠢ
 • ᠢᠰᠧᠬᠠᠷᠠ
 • ᠺᠠᠸᠠᠰᠠᠺᠢ
 • ᠺᠠᠮᠠᠺᠥᠷᠠ
 • ᠮᠢᠨᠠᠮᠢᠪᠠᠱᠠᠭᠠᠷᠠ
 • ᠮᠥᠷᠠ
 • ᠣᠳᠠᠪᠠᠷᠠ
 • ᠰᠠᠭᠭᠠᠮᠢᠬᠠᠷᠠ
 • ᠴᠢᠭᠠᠰᠠᠺᠢ
 • ᠹᠦᠵᠢᠰᠪᠠ
 • ᠬᠠᠳᠤᠨᠠ
 • ᠬᠢᠷᠠᠼᠺᠠ
 • ᠡᠪᠢᠨᠠ
 • ᠢᠮᠠᠲ᠋ᠣ

ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠠᠶᠢᠺᠣ
 • ᠠᠰᠢᠭᠠᠺᠠᠮᠢ
 • ᠠᠰᠢᠭᠠᠰᠢᠮᠣ
 • ᠺᠦᠽᠠ
 • ᠮᠥᠷᠠ
 • ᠨᠠᠺᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠨ: ᠺᠠᠨᠠᠭᠠᠸᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
 • pref.kanagawa.jp — ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ