ᠺᠠᠨᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠺᠠᠨᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠺᠠᠨᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠢᠣᠷᠳᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠥᠨᠥᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠭᠡᠷᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠢᠪᠯᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠰᠦ᠋ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠥᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯ ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠷᠠᠬᠤᠮ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠣᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠮᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ 《ᠠᠮᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠰᠷᠸᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠺᠠᠨᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ 1928 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠭᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠲᠠᠮᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠺᠠᠨᠠᠨ&oldid=326693》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ