ᠺᠠᠪᠢ ᠯᠧᠣᠨᠠᠷ ᠲᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠺᠠᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠯᠧᠣᠨᠠᠷ ᠲᠤ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠺᠠᠪᠠᠢ ᠯᠧᠣᠨᠠᠷ ᠲᠤ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Kawhi Leonard, 1991 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠍ ᠳᠤ ᠺᠠᠯᠢᠹᠣᠷᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠢᠤᠧᠷᠰᠠᠶᠢᠳ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨ ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠫᠢᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠣᠪᠴᠢᠬᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2011 ᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠍ ᠤᠨ №15 ᠯᠧᠣᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠨᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠫᠡᠶᠢᠰᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠫᠢᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠣᠷᠵᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠪᠧᠷᠲ᠋ᠠᠨᠰ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[1][2]

ᠰᠫᠢᠷᠰ 2014 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠠᠮᠢ ᠬᠢᠲᠦᠢᠢ ᠶᠢ 4:1 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ 22 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠯᠧᠣᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ 'ᠪᠢᠯ ᠷᠠᠰᠰᠧᠯᠯᠡᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠳᠤ' ᠲᠢᠮ ᠳᠠᠩᠺᠠᠨᠢ (1999) ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ 'ᠰᠫᠢᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ MVP' ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠪᠡ᠃

ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠯᠧᠣᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ 3 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 29, 20 ( + 14 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ) ᠪᠣᠯᠤᠨ 22 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ( + 10 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ) ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

NBA ᠍ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
  ОТ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ   ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ  ТДМ  ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
 ШХ%  ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ  3 ОШ%  3 ᠣᠨᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ  ЧШ%  ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ
 ᠰᠠᠮ  ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ  ᠳᠠᠮ  ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ per game  ᠲᠠᠰ  ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ
 ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ  ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ  ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠢᠸ ᠤᠢ ᠳᠧᠵᠢᠷ  ᠣᠨᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ  ᠲᠣᠳᠣ  ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ
ᠯᠧᠣᠨᠠᠷ ᠲᠤ NBA ᠍ ᠲᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ |- | style="text-align:left;"| 2011-12 | style="text-align:left;"| ᠰᠠᠨ-ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ | 64 || 39 || 24.0 || .493 || .376 || .773 || 5.1 || 1.1 || 1.3 || .4 || 7.9 |- | style="text-align:left;"| 2012-13 | style="text-align:left;"| ᠰᠠᠨ-ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ | 58 || 57 || 31.2 || .494 || .374 || .825 || 6.0 || 1.6 || 1.7 || .6 || 11.9 |- | style="text-align:left;background:#afe6ba;"| 2013-14† | style="text-align:left;"| ᠰᠠᠨ-ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ | 66 || 65 || 29.1 || .522 || .379 || .802 || 6.2 || 2.0 || 1.7 || .8 || 12.8 |- class="sortbottom" | style="text-align:left;"| ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ | style="text-align:left;"| | 188 || 161 || 28.0 || .505 || .376 || .803 || 5.8 || 1.6 || 1.6 || .6 || 10.9 |}

ᠫᠯᠧᠢ ᠣᠹᠹ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ |- | style="text-align:left;"| 2012 | style="text-align:left;"| ᠰᠠᠨ-ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ | 14 || 14 || 27.1 || .500 || .450 || .813 || 5.9 || .6 || 1.2 || .4 || 8.6 |- | style="text-align:left;"| 2013 | style="text-align:left;"| ᠰᠠᠨ-ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ | 21 || 21 || 36.9 || .545 || .390 || .633 || 9.0 || 1.0 || 1.8 || .5 || 13.5

|- | style="text-align:left;background:#afe6ba;"| 2014† | style="text-align:left;"| ᠰᠠᠨ-ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ | 23 || 23 || 32.0 || .510 || .419 || .736 || 6.7 || 1.7 || 1.7 || .6|| 14.3 |- | style="text-align:left;"| ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ | style="text-align:left;"| | 58 || 58 || 32.6 || .522 || .416 || .708 || 7.4 || 1.2 || 1.6 || .5 || 12.6 |}

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. NBA Draft trades: Pacers deal Leonard to San Antonio for George Hill. The Sporting News (June 23, 2011). December 21, 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Tim Leonard (December 11, 2011). Kawhi signs with Spurs. San Antonio Express-News. December 21, 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2011 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2013-2014 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ

</tr></table>

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ