ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠬᠡᠯᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ

français 
ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ: /fʁɑ̃sɛ/
ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ: ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ 
ᠪᠥᠰᠡ: ᠠᠹᠷᠢᠺᠠᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠠᠷᠢᠭᠴᠢᠳ: ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ: 65 ᠍ ᠰ 130 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ: 160 ᠍ ᠰ 500 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ

[1] [2] [3] [4] 

ᠡᠷᠡᠮᠪᠡ: 9 (ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ), ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ: 3 to 7
ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ: ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ-ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ
 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ
  ᠷᠣᠮᠠᠨ
   ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ-ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ
    ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠷᠣᠮᠠᠨ
     ᠭᠠᠯᠯ-ᠢᠪᠧᠷ ᠦᠨ
      ᠭᠠᠯᠯ-ᠷᠣᠮᠠᠨ
       ᠭᠠᠯᠯ-ᠷᠧᠲ᠋ᠣ
        ᠣᠶᠢᠯ
         ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ: 29 ᠣᠷᠣᠨ
ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ: Académie française (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ), Office québécois de la langue française (ᠺᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠺᠸᠧᠪᠺ), Conseil pour le développement du français en Louisiane (ᠯᠤᠢᠽᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ)
ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ
ISO 639-1: fr
ISO 639-2: fre (B)  fra (T)
ISO 639-3: fra 
New-Map-Francophone World.PNG

ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠭᠴᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ</br>ᠬᠥᠬᠡ: ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ; ᠴᠠᠶᠢᠪᠤᠷ ᠬᠥᠬᠡ: ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ/ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ; ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ: ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ; ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ: ᠴᠥᠭᠡᠩᠬᠢ</center>
ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ: ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠨᠢᠺᠣᠳ᠋ ᠍ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠦᠳ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠬᠡᠯᠡ (français, [fʁɑ̃sɛ] ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ) ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 54 ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠩᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 350 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠺᠠᠨᠠᠳᠠᠪᠧᠯᠬᠢᠰᠸᠢᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠣᠯ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠺᠠᠲ᠋ᠠᠯᠠᠨᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨᠢᠭᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠳᠦ ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠯᠯ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠺᠧᠯᠲ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠮᠥᠨ ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠷᠠᠨᠺᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨᠢᠭᠢ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ 31 ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ La Francophonie ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠥᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. SIL Ethnologue
  2. 《Rapport sur l'état de la Francophonie dans le monde. Données 1997/98 et six études inédites》, Haut Conseil de la Francophonie, Paris, la Documentation française, 1999 [1]
  3. [2] ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Verify credibility
  4. http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/francophonie.htm ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Verify credibility

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ