ᠹᠦᠺᠦᠰᠢᠮᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠹᠦᠺᠦᠰᠢᠮᠠᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ

ᠹᠦᠺᠦᠰᠢᠮᠠ (ᠹᠦᠺᠰᠢᠮᠠ; ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠢᠡᠷ 福島県 Fukushima-ken, ᠹᠦᠺᠦᠰᠢᠮᠠ ᠺᠡᠨ) — ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 47 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠨᠰᠢᠤᠤ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠣᠭᠣᠬᠣᠺᠦ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ 6 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠃[1] ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠹᠦᠺᠦᠰᠢᠮᠠ ᠬᠣᠲᠠ.[2]

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠣᠭᠣᠬᠣᠺᠦ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ᠲᠣᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠹᠦᠺᠦᠰᠢᠮᠠ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠨᠢ [ᠥᠷᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠷᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠪᠡᠯ] ᠠᠶᠢᠵᠦᠨᠠᠺᠠᠳᠣᠷᠢᠬᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭᠠᠳᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠬᠠᠪ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠠᠺᠠᠳᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠠᠶᠢᠵᠦ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠪᠦᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Nussbaum, Louis-Frédéric. (2005). "Fukushima-ken" in Google Books ᠳ᠋ᠡᠬᠢ Japan Encyclopedia, p. 218; "Tōhoku" in Google Books ᠳ᠋ᠡᠬᠢ p. 970
  2. Nussbaum, "Fukushima" in Google Books ᠳ᠋ᠡᠬᠢ p. 218

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ