ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ (ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
</td></tr>
ᠠᠩᠭᠯᠢᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ
2000 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠪᠠᠭ
ᠬᠣᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ The Cottagers, The Whites, The Lilywhites.
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1879 (Fulham St Andrew's
Church Sunday School
ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ)
ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠺᠷᠠᠢᠸᠧᠨ ᠺᠣᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠵ
ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮᠯᠣᠨᠳᠣᠨ
(ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ: 25,700[1])
ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠸᠵᠠᠫᠲᠮᠣᠬᠣᠮᠧᠳ ᠠᠯᠢ-ᠹᠠ ᠲᠦ
ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠤᠥᠯᠰᠮᠠᠷᠺ ᠬᠡᠶᠽ
ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢᠳᠡᠩᠨᠢ ᠮᠢᠷᠸᠹᠢ
ᠯᠢᠭ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ
2009–10 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠂ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ

ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠪᠠᠭ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Fulham Football Club) ᠨᠢ 1879 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠳᠣ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃[2]

ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 24 ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠯᠢᠭᠢ ᠳᠦ ᠦᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ᠂ ᠰᠠᠶᠠᠲᠠᠨ ᠮᠣᠬᠣᠮᠧᠳ ᠠᠯᠢ-ᠹᠠ ᠲᠦ 1990 ᠍ ᠊ᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠡᠰ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ (ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠯᠢᠭ) ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠢᠭ ᠷᠦᠦ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠶᠤᠮ᠃ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠡᠰᠡ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠪᠠᠯ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ 1975 ᠣᠨ ᠤ «ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ» ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠤ «ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ» ᠍ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠪᠠᠭ ᠢ 1879 ᠣᠨ ᠳᠤ «Fulham St Andrew's Church Sunday School F.C.» ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠰᠦᠭᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃[3] 1887 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢᠰᠬᠠᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠡᠢ᠃ 1893 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ᠂ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ[4], 1896 ᠣᠨ ᠳᠤ «ᠺᠷᠠᠢᠸᠧᠨ ᠺᠣᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠵ» ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ 1898 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠰ ᠲᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ᠂ 1902-03 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ ᠷᠦᠦ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[5] 1905-06, 1906-07 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠰ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠨ 1907-08 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠰ ᠲᠦ ᠥᠷᠢᠰᠥᠯᠳᠥᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ 1909-10 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠯᠢᠭ ᠷᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠤᠨᠠᠵᠤ 1927-28 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

1949-50 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠰ ᠲᠦ ᠳᠡᠪᠰᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠨ 1951-52 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠲᠤᠩ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ ᠷᠦᠦ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1958 ᠣᠨ ᠳᠤ АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠨᠢ ᠱᠧᠹᠹᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠡᠩᠰᠳᠧᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ ᠷᠦᠦ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠭᠷᠡᠮ ᠯᠧᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ 1959-60 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2003-04 ᠣᠨ ᠤ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠲᠤ 9 ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

1967-68 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ ᠷᠦᠦ ᠤᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠰ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ 7 ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠠᠪᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ ᠷᠦᠦ ᠤᠨᠠᠵᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ 1970-71 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ ᠷᠦᠦ ᠳᠡᠪᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠢᠯᠡᠳᠲᠡ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠠᠯᠧᠺ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠯᠠᠨ ᠮᠤᠯᠯᠧᠷᠢᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠣᠳᠣᠨ ᠳᠤ, ᠰᠡᠷᠡᠪᠣᠪᠪᠢ ᠮᠤᠷᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠣᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 1975 ᠣᠨ ᠤ «АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ» ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠸᠧᠰᠲ ᠬᠡᠮ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠱᠣᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠥᠨ ᠯᠠ ᠠᠵᠠ ᠳᠤᠲᠠᠵᠤ ᠮ᠎ᠡ ᠳᠦᠯᠰᠪᠷᠣ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ 1979-80 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ 11 ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ ᠷᠦᠦ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠨᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1986 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤᠨᠠᠵᠠᠢ᠃

1992 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠢ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ ᠷᠦᠦ ᠨᠢ 1993-94 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠤᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1994-96 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠨ ᠪᠷᠠᠨ᠋ᠹᠦᠲ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ[6][7] ᠮᠢᠺᠺᠢ ᠠᠳᠠᠮᠰᠲ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ ᠷᠦᠦ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠣᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ 1997 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠠᠲᠠᠨ ᠮᠣᠬᠣᠮᠧᠳ ᠠᠯᠢ-ᠹᠠ ᠲᠦ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠷᠡᠢ ᠤᠣᠯᠬᠢᠨᠰᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠣᠳᠣᠨ ᠳᠤ, ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠺᠢᠭᠠᠨᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠣᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠤᠷᠢᠨ ᠤᠥᠯᠰᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠺᠷᠢᠰ ᠺᠣᠯᠤᠮᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃[8] 2000-01 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ 30 ᠬᠣᠵᠢᠯ᠂ 11 ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠡ᠂ 5 ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢ ᠶᠢ 101 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂
2005 ᠣᠨ ᠤ «АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ» ᠍ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠨᠢ᠃
2001-02 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠳᠡᠪᠰᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ 2002-03 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠲ᠋ᠢᠸ ᠮᠠᠷᠯᠧᠭ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠯᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 11.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠹᠦᠨᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠯᠤᠢᠰ ᠰᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 13 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠹᠦᠨᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ᠃

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠃[9]

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ: ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ Federation Internationale de Football Association ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
1 ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯ GK ᠮᠠᠷᠺ ᠱᠤᠪᠤᠷᠼᠧᠷ
2 ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ DF ᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨ ᠺᠧᠯᠯᠢ
3 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠫᠣᠯ ᠺᠣᠨᠴᠧᠰᠺᠢ
4 ᠭᠠᠨᠠ DF ᠵᠣᠩ ᠫᠡᠢᠨᠲ᠋ᠰᠢᠯ
5 ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ DF ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠧ ᠬᠠᠩᠭᠧᠯᠠᠨ ᠳᠤ
6 ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ DF ᠺᠷᠢᠰ ᠪᠡᠶᠢᠷᠠᠳ
8 ᠠᠩᠭᠯᠢ FW ᠡᠨᠳᠢ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ
11 ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ MF ᠵᠣᠯᠲᠠᠨ ᠭᠧᠷᠠ
12 ᠠᠩᠭᠯᠢ GK ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠲᠦᠯ
13 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠳᠡᠩᠨᠢ ᠮᠢᠷᠸᠹᠢ (ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ)
14 ᠰᠸᠢᠰ DF ᠹᠢᠯᠢᠫᠫ ᠰᠧᠨᠳᠧᠷᠣᠰ
15 ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯ FW ᠳ᠋ᠢᠣᠮᠠᠨᠰᠢ ᠺᠠᠮᠠᠷᠠ
16 ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ MF ᠳᠡᠮᠡᠶ ᠡᠨ ᠳᠠᠹᠹ
17 ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ MF ᠪᠤᠷᠠᠨ ᠬᠧᠯᠾᠧ ᠷᠢᠰᠧ
ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
18 ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ DF ᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠬᠡᠶᠽ (ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ)
19 ᠰᠸᠢᠰ GK ᠫᠠᠰᠺᠠᠯ ᠴᠢᠪᠧᠷᠪᠶᠤᠶᠢᠯᠧᠷ
20 ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠ MF ᠳ᠋ᠢᠺᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠲᠤᠬᠤ
21 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ FW ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠲᠧᠢ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ
22 ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ DF ᠹᠷ ᠲᠦᠷᠢᠺ ᠰᠲ ᠢᠶᠠᠷ
23 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ MF ᠺᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠧᠮᠫᠰᠢ
25 ᠠᠩᠭᠯᠢ FW ᠪᠣᠪᠪᠢ ᠵᠠᠮᠣᠷᠠ
27 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠵᠣᠨᠠᠲᠤᠨ ᠭᠷᠢᠨᠢᠨ ᠢ
29 ᠤᠥᠯᠰ MF ᠰᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰ
34 ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ MF ᠺᠠᠭᠢᠰᠣ ᠳ᠋ᠢᠺ ᠦᠴᠠᠢ
35 ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ FW ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠡᠯᠮ
ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠷᠣᠪᠧᠷᠲ ᠮᠢᠯᠴᠠᠮ

ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠃[10]

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ: ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ Federation Internationale de Football Association ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠮᠡᠲᠶᠤ ᠰᠦᠨᠳᠧᠷᠰ
ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠮᠡᠲᠶᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠭᠰ
ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠺᠧᠠᠨᠤ ᠮᠠᠷᠱ-ᠪᠷᠠᠤᠨ
ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠠᠯᠧᠺᠰ ᠰᠮᠢᠲ
ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ GK ᠨᠢᠯ ᠡᠲ᠋ᠧᠷᠢᠵᠤ
ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ GK ᠢᠧᠰᠰᠧᠢ ᠢᠤᠷᠢᠨᠧᠨ
ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠺᠣᠷᠲᠨᠢ ᠬᠠᠷᠷᠢᠰ
ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ FW ᠵᠣᠨᠠᠲᠤᠨ ᠺᠣᠰᠬᠷᠤᠪ
ᠠᠩᠭᠯᠢ GK ᠮᠠᠷᠺᠦ᠋ᠰ ᠪᠧᠲ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠧᠯᠯᠢ
ᠠᠩᠭᠯᠢ FW ᠷᠢᠴᠠᠷ ᠲᠤ ᠫᠧᠨᠢᠺᠧᠲ
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ FW ᠮᠠᠷᠴᠧᠯᠯᠠ ᠲᠷᠣᠲ᠋ᠲ᠋ᠠ
ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ FW ᠳᠡᠩᠨᠢ ᠬᠣᠣᠰᠧᠨ

ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ
2002-03 ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠲ᠋ᠣᠲ᠋ᠣ ᠴᠣᠮᠣ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠱᠠᠲᠤ ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ ᠬᠠᠺᠠ 0–0 1–1 1–1
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠱᠠᠲᠤ ᠭᠷᠧᠺ ᠶᠥᠭᠠᠯᠧᠣ 1–0 1–1 2–1
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠰᠣᠱᠣ 1–0 2–0 3–0
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨᠢᠶ᠎ᠠ 3–1 2–2 5–3
Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠱᠠᠲᠤ ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠳᠤᠺ ᠰᠫᠠᠯ ᠳᠤ 2–2 1–0 3–2
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠱᠠᠲᠤ ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋ ᠵᠠᠭᠷᠧᠪ 2–1 3–0 5–1
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠱᠠᠲᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠲ᠋ᠠ 0–0 1–2 1–2
2009-10 Union Europeennes de Football Associations ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠰᠣᠨ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠱᠠᠲᠤ ᠯᠢᠲ᠋ᠤᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠸᠧᠲᠷᠠ 3–0 3–0 6–0
ᠫᠯᠧᠢ ᠣᠹᠹ ᠣᠷᠣᠰ ᠠᠮᠠᠺᠠᠷ ᠫᠧᠷᠮᠢ 3–1 0–1 3–2
ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠰᠸᠢᠰ ᠪᠠᠽᠧᠯ 1–0 3–2
ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠼᠧᠨᠲᠷᠠᠯᠨ ᠦ ᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠣᠩ ᠤᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠠᠷᠮᠢᠢ ᠰᠣᠹᠢᠶ᠎ᠠ 1–0 1–1
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠷᠣᠮᠠ 1–1 1–2
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ 32 ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠲ᠋ᠧᠷ ᠳᠥᠶᠢᠨᠧᠼᠺ 2–1 1–1 3–2
ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ 16 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ 4–1 1–3 5–4
1/4 ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠸᠣᠯᠹᠰᠪᠦᠦᠭ 2–1 1–0 3–1
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠠᠨᠪᠦᠦᠭ 2–1 0–0 2–1
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭᠣ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ 1–2 (ᠨᠡᠮᠡ᠃)

ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠡᠷᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠺᠢᠭᠠᠨ 1998 1999
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠵᠠᠩ ᠲᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ 2000 2003
ᠤᠥᠯᠰ ᠺᠷᠢᠰ ᠺᠣᠯᠤᠮᠠᠨ 2003 2007
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠷᠣᠢ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ 2007 2010
ᠤᠥᠯᠰ ᠮᠠᠷᠺ ᠬᠡᠶᠽ 2010

ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠡᠷᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠰᠡᠷᠡ ᠪᠣᠪᠪᠢ ᠷᠣᠪᠰᠣᠨ 1950
1962
1956
1967
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠤᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠷᠢᠵᠤ 2006 2006
ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯ ᠮᠠᠷᠺ ᠱᠤᠪᠤᠷᠼᠧᠷ 2008
ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠡᠳ᠋ᠸᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠳᠧᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 2001 2005
ᠣᠷᠣᠰ ᠠᠯᠧᠺᠰᠧᠢ ᠰᠮᠧᠷᠲ᠋ᠢᠨ 2007 2008
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠯᠤᠢ ᠰᠠ 2000 2004
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠡᠨᠳᠢ ᠺᠣᠤᠯ 1991
2004
1991
2005

ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. According to the club's official website.
  2. 1879 according to the club history on the official website and 1886/7 [1] according to 'How a church's cricket and football club became Fulham Football Club' – Morgan Phillips 2007, but some argue it was 1880.ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Who
  3. [2], Fulham St Andrew's Church Sunday School
  4. Historical Football Kits – Fulham Taken from Fulham FC – The Official 125 Year Illustrated History (Dennis Turner, 2004). This is the first kit known, and sock colours are not specified.
  5. Historical Football Kits – Fulham Taken from Fulham FC – The Official 125 Year Illustrated History (Dennis Turner, 2004).
  6. Final 1994/1995 Football League Two Table. Soccerbase. 2007-07-21 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  7. Final 1995/1996 Football League Two Table. Soccerbase. 2007-07-21 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  8. According to the 'Keegan & Wilkins' page the club's official website
  9. 1st Team Players. Fulham F.C.. 12 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  10. Other Squad Players. Fulham F.C.. 1 July 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ