ᠹᠢᠽᠢᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠵᠦᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠹᠢᠽᠢᠺ (ᠭᠷᠧᠺ: φύσις (phúsis), "ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ" ᠪᠠ φυσικῆ (phusiké), "ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ" ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ) ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷᠢᠡᠨᠧᠷᠭᠢᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ ᠪᠠ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠲᠦ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠡᠭᠡᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ᠂ ᠮᠥᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤᠶᠢᠴᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠳ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠺᠸᠠᠨᠲ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠦᠳ ᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠢ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ᠂ ᠪᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠣᠭᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠲᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃

ᠤᠰᠤᠲᠥᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠷᠪᠢᠲ ᠤᠳ ᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠺᠣᠳᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠣᠭᠲᠣᠯᠤᠯ ᠤᠳ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠃

ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠨᠢ «ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ» ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠯᠣᠰᠣᠹᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ 19 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠹᠢᠯᠣᠰᠣᠹᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠫᠣᠽᠢᠲ᠋ᠢᠸ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠹᠢᠽᠢᠺᠴᠢᠳ ᠺᠣᠠᠷᠺ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠲᠦ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ •ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠷᠭᠡᠨ• ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠦᠳ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨᠣᠯ ᠳᠡᠳ᠋ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠦᠳ ᠺᠣᠨᠼᠧᠫᠼ ᠤᠳ
ᠰᠣᠩᠭᠣᠳᠠᠭ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠨᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭᠭᠠᠮᠢᠯᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭᠺᠢᠨᠧᠮᠠᠲ᠋ᠢᠭᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠭᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠢᠺᠬᠠᠣᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯᠠᠺᠦᠶᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠦ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠢᠺᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠰᠦᠭᠷᠠᠸᠢᠲ᠋ᠠᠼᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨᠤᠷᠲᠤᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠤᠷᠳᠤᠬᠤᠷᠳᠤᠳᠬᠠᠯᠭᠠᠯᠢᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠩᠸᠠᠷᠶᠠᠨᠲ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮᠮᠠᠰᠢᠮᠫᠦ᠋ᠯᠰᠬᠦᠴᠦᠡᠨᠧᠷᠭᠢᠢᠮᠫᠦᠯᠢᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠮᠧᠨᠲᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠮᠣᠮᠧᠨᠲᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳᠭᠠᠷᠮᠣᠨᠢᠺ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠨᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳᠠᠯᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠨᠵᠢᠨᠭᠠᠮᠢᠯᠲ᠋ᠣᠨᠢᠶᠠᠨᠲᠠᠢ ᠳᠤ-ᠪᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠦᠳᠡᠶᠢᠯᠧᠷ ᠦᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠦᠳ
ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠭᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠢᠺᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨᠮᠠᠺᠰᠸᠧᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠬᠡᠯ ᠦᠳᠣᠫᠲ᠋ᠢᠺ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠡᠨᠡᠭᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠯᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠲᠡᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠨᠼᠢᠠᠯᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠢᠨᠳᠦᠶᠢᠺᠼᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠨᠭᠠᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠮᠣᠨᠣᠫᠣᠯᠢᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠲᠡ
ᠲᠧᠷᠮᠣᠳᠣᠨᠠᠮᠢᠺ ᠪᠠ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠲ᠋ᠢᠭ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨᠺᠢᠨᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠣᠨᠣᠯ ᠪᠣᠯᠢᠴᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯᠬᠣᠣᠰᠮᠠᠭ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤᠡᠩᠲᠠᠯᠫᠢᠡᠩᠲᠷᠣᠫᠢᠲᠥᠯᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠬᠡᠯᠵᠢᠭᠳᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠣᠨᠣᠯᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠢᠳᠧᠠᠯ ᠬᠡᠢᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢᠲᠧᠷᠮᠣᠳᠣᠨᠠᠮᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳᠮᠠᠺᠰᠸᠧᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠᠦᠯᠦ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠᠢᠽᠢᠩ ᠦᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠᠲᠥᠯᠥᠪ ᠦᠨ ᠹᠦᠨᠺᠼᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠠᠨᠰᠠᠮᠪᠯᠢᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡᠲᠧᠷᠮᠣᠳᠣᠨᠠᠮᠢᠺ ᠲᠡᠩᠴᠡᠪᠦᠷᠢᠲᠧᠷᠮᠣᠳᠣᠨᠠᠮᠢᠺ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠨᠼᠢᠠᠯᠲᠧᠷᠮᠣᠳᠣᠨᠠᠮᠢᠺ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠤᠳᠲᠧᠷᠮᠣᠳᠣᠨᠠᠮᠢᠺ ᠲᠥᠯᠥᠪᠲᠧᠷᠮᠣᠳᠣᠨᠠᠮᠢᠺ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠮᠠᠲᠠᠭᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦᠨᠠᠵᠢᠯ
ᠺᠸᠠᠨᠲ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠹᠧᠢᠨᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠭᠷᠡᠯᠰᠠᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯᠱᠷᠧᠳᠢᠩ ᠢᠶᠧᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠬᠡᠯᠺᠸᠠᠨᠲ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠨᠣᠯᠺᠸᠠᠨᠲ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠠᠳᠢᠶᠠᠪᠠᠲ ᠳᠥᠬᠥᠯ ᠳᠦᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠲᠠᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠭᠡᠮᠭᠠᠮᠢᠯᠲ᠋ᠣᠨᠢᠶᠠᠨᠭᠢᠯᠪᠧᠷᠲ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠥᠭᠡᠮᠡᠰᠮᠠᠲᠷᠢᠼ ᠤᠨ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭᠫᠯᠠᠨᠺ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯᠠᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠳᠺᠸᠠᠨᠲᠺᠸᠠᠨᠲᠴᠢᠯᠠᠯᠺᠸᠠᠨᠲ ᠡᠩᠲᠠᠩᠭᠠᠯᠮᠧᠨᠲᠺᠸᠠᠨᠲ ᠭᠠᠷᠮᠣᠨᠢᠺ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯᠺᠸᠠᠨᠲ ᠲᠣᠭ᠎ᠠᠲᠤᠩᠨᠧᠯ ᠦᠨ ᠧᠹᠹᠧᠺᠲᠱᠷᠧᠳᠢᠩ ᠢᠶᠧᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠤᠷᠳᠢᠷᠠᠺ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠬᠡᠯᠰᠫᠢᠨᠫᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠹᠦᠨᠺᠼᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭᠪᠥᠭᠡᠮ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠡᠭ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢᠫᠠᠦ᠋ᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮᠭᠧᠢᠽᠧᠨᠪᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ
ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠣᠨᠣᠯᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠣᠨᠣᠯᠡᠶᠢᠨᠱᠲ᠋ᠧᠢᠨ ᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠬᠡᠯ ᠦᠳ ᠺᠣᠸᠠᠷᠶᠠᠨᠲ ᠴᠢᠨᠠᠷᠡᠶᠢᠨᠱᠲ᠋ᠧᠢᠨ ᠦ ᠴᠣᠭᠴᠠᠰᠡᠺᠸᠢᠸᠠᠯᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ4 ᠍ ᠢᠮᠫᠦ᠋ᠯᠰ4 ᠍ ᠸᠧᠺᠲ᠋ᠣᠷᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮᠭᠧᠣᠳᠧᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨᠭᠷᠠᠸᠢᠲ᠋ᠠᠼᠭᠷᠠᠸᠢᠲ᠋ᠠᠼ - ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨᠢᠨᠧᠷᠼᠢᠠᠯ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠢᠩᠸᠠᠷᠶᠠᠨᠲ ᠴᠢᠨᠠᠷᠯᠣᠷᠧᠨᠼ ᠠᠭᠰᠢᠯᠲᠠᠯᠣᠷᠧᠨᠼ ᠴᠣᠭᠴᠠᠰᠯᠣᠷᠧᠨᠼ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠯ ᠳᠤᠮᠠᠰ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠺᠸᠢᠸᠠᠯᠧᠨᠲ ᠴᠢᠨᠠᠷᠮᠧᠲᠷᠢᠺᠮᠢᠨᠢᠺᠦᠢᠰᠺ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠶᠡᠭᠷᠠᠮᠮᠢᠨᠢᠺᠦᠢᠰᠺ ᠤᠨ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠤᠨ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠢᠮᠫᠦᠯᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠧᠨ᠋ᠽᠣᠷᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯᠢᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠫᠠᠷᠠᠳ᠋ᠣᠺᠰᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ

ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯᠯᠢᠭ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠳᠠᠭ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

  • ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠤᠷᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠤᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠳᠠᠭ᠃
  • "ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ" ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠡᠭᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠡᠭᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡᠮᠡᠰ ᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠠᠴᠠ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠮᠡᠰ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠳᠠᠭ᠃
  • ᠠᠰᠲ᠋ᠷᠣᠹᠢᠽᠢᠺ ᠨᠢ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠦᠳ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠳ ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠹᠢᠽᠢᠺᠴᠢᠳ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠪᠧᠷᠲ ᠡᠶᠢᠨᠱᠲ᠋ᠧᠢ ᠶᠢᠨ (1879-1955) ᠪᠠ ᠯᠸ ᠳᠠᠪᠢᠳᠣᠪᠢᠴ ᠯᠠᠨᠳᠠᠤ (1908-1968) ᠮᠡᠲᠦ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠹᠢᠽᠢᠺᠴᠢᠳ ᠥᠨᠥ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠡᠢ᠃

ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠳᠦ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠳᠡᠳ᠋ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠡᠳ᠋ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠳ ᠺᠣᠨᠼᠧᠫᠼ ᠤᠳ
ᠠᠰᠲ᠋ᠷᠣᠹᠢᠽᠢᠺ ᠺᠣᠰᠮᠠᠯᠣᠭᠢᠭᠷᠠᠪᠢᠲᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺᠶᠡᠬᠡ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠲ᠋ᠷᠣᠹᠢᠽᠢᠺᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠰᠲ᠋ᠷᠣᠹᠢᠽᠢᠺᠫᠯᠠᠽᠮ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠠᠰᠲ᠋ᠷᠣᠹᠢᠽᠢᠺ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠰᠦᠷᠡᠯᠲᠡᠯᠢᠮᠪᠳᠠ-ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠮᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠨᠹᠯᠢᠶᠠᠼᠢᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠣᠨᠣᠯᠨᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠦᠬᠡᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠲᠠᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠰᠠᠨᠰᠠᠷᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠭᠠᠯᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺᠭᠷᠠᠸᠢᠲ᠋ᠠᠼᠭᠷᠠᠪᠢᠲᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠲᠠᠭᠷᠠᠪᠢᠲᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩ ᠢᠶᠢᠯᠢᠶᠠᠷ ᠴᠡᠭᠭᠠᠷᠠᠭᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭᠣᠳᠰᠤᠫᠧᠷᠨᠤᠪᠠᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ
ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠨ᠂ ᠮᠣᠯᠧᠺᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠫᠲ᠋ᠢᠺ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺᠮᠣᠯᠧᠺᠤᠯ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠮᠣᠯᠧᠺᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠲ᠋ᠷᠣᠹᠢᠽᠢᠺᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺᠣᠫᠲ᠋ᠢᠺᠹᠣᠲ᠋ᠣᠨᠢᠺ ᠺᠸᠠᠨᠲ ᠣᠫᠲ᠋ᠢᠺᠺᠸᠠᠨᠲ ᠬᠢᠮᠢᠺᠸᠠᠨᠲ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠵᠦᠢ ᠠᠲ᠋ᠣᠮᠮᠣᠯᠧᠺᠤᠯᠳ᠋ᠢᠹᠷᠠᠺᠼᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠲᠠᠯᠠᠽᠧᠷᠲᠤᠶᠢᠯᠰᠢᠷᠠᠯᠰᠫᠧᠺᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮᠺᠠᠰᠢᠮᠢᠷ ᠧᠹᠹᠧᠺᠲ
ᠡᠭᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠲ᠋ᠷᠣᠹᠢᠽᠢᠺᠡᠭᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠠᠰᠲ᠋ᠷᠣᠹᠢᠽᠢᠺᠡᠭᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠹᠧᠨᠣᠮᠧᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠺᠸᠠᠨᠲ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠨᠣᠯᠺᠸᠠᠨᠲ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠢᠺᠺᠸᠠᠨᠲ ᠾᠷᠣᠮᠣᠳᠣᠨᠠᠮᠢᠺᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠣᠨᠣᠯᠧᠹᠹᠧᠺᠲ᠋ᠢᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠨᠣᠯᠲᠣᠣᠷᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠨᠣᠯᠲᠣᠣᠷᠲᠤ ᠺᠠᠯᠢᠪᠷᠠᠪᠠᠺ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯᠺᠠᠯᠢᠪᠷᠠᠪᠠᠺ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯᠰᠤᠫᠧᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢᠬᠡᠮᠶᠡᠬᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠨᠣᠯᠰᠤᠫᠧᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠨᠣᠯM ᠍ ᠣᠨᠣᠯ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ (ᠭᠷᠠᠪᠢᠲᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨᠰᠤᠯᠠᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ), ᠡᠭᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡᠮᠰᠫᠢᠨᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷᠢᠲᠡᠭᠰᠢᠬᠡᠮ ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯᠨᠧᠢᠲ᠋ᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠩ ᠳᠠᠭᠠᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠰᠮᠪᠷᠠᠨᠤᠲᠠᠰᠤᠺᠸᠠᠨᠲ ᠭᠷᠠᠸᠢᠲ᠋ᠠᠼᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦ ᠣᠨᠣᠯᠸᠠᠺᠦ᠋ᠮ ᠤᠨ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ
ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺᠨᠠᠮ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺᠨᠤᠨᠠ ᠮᠠᠰᠱᠲᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠮᠧᠽᠣᠰᠺᠣᠫᠢᠺ ᠹᠢᠽᠢᠺᠫᠣᠯᠢᠮᠧᠷ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠪᠠᠷᠳᠢᠨ-ᠺᠦ᠋ᠫᠧᠷ-ᠱᠷᠢᠹᠹᠧᠷ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠪᠣᠭᠣᠯᠢᠶᠦᠪᠣᠪ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠳᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠨᠹᠧᠷᠮᠢ ᠬᠡᠢᠹᠧᠷᠮᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨᠣᠯᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠦᠳ (ᠬᠡᠢᠰᠢᠩᠭᠡᠨᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠪᠦᠽᠧ-ᠡᠶᠢᠨᠱᠲ᠋ᠧᠢᠨ ᠦ ᠺᠣᠨᠳᠧᠨᠰᠠᠲ᠋, ᠬᠡᠲᠦ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠬᠡᠲᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ), ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠢᠮᠪᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠰᠫᠢᠨᠲᠡᠭᠰᠢᠬᠡᠮ ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯ


ᠹᠢᠽᠢᠺᠡᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠠᠯᠪᠠᠷ ᠤᠳ

ᠰᠣᠩᠭᠣᠳᠠᠭ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ | ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ | ᠲᠧᠷᠮᠣᠳᠣᠨᠠᠮᠢᠺ | ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠣᠨᠣᠯ | ᠺᠸᠠᠨᠲ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ 

ᠡᠭᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ | ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ | ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠨ᠂ ᠮᠣᠯᠧᠺᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠣᠫᠲ᠋ᠢᠺ ᠹᠢᠽᠢᠺ 

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠹᠢᠽᠢᠺ&oldid=469599》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ