ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ ᠦ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ ᠦ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ
Philippine Sea location.jpg
ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ ᠦ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠢ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ 71°00′00″N 41°00′00″E / 71°N 41°E / 71; 41ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ: 71°00′00″N 41°00′00″E / 71°N 41°E / 71; 41
ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ (ᠮᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ)</br>Flag of Indonesia.svg ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠨᠢᠱᠢᠶ ᠠ</br> ᠮᠢᠺᠷᠣᠨᠧᠽᠢᠢ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠢᠺᠷᠣᠨᠧᠽ</br>Flag of Palau.svg ᠫᠠᠯᠤ</br>Flag of the Republic of China.svg ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ</br>Flag of the Philippines.svg ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ</br>ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 5,726 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠃ км²
ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦᠨ 23,522 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠃ ᠺᠮ³
ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠭᠦᠨ 4,108 ᠮ
ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ 11,022 ᠮ

ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ ᠦ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Philippine Sea, ᠲᠠᠭᠠᠯᠣᠭ ᠬᠡᠯᠡ: Dagat Pilipinas) ᠨᠢ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨᠢᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ 1,000,000 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ[1] ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ ᠦ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ ᠦ ᠣᠯᠲᠣᠷᠢᠭ (ᠯᠤᠤᠰᠤᠨᠰᠠᠰᠠᠷᠯᠧᠢᠲ᠋ᠧᠮᠢᠨᠳᠠᠨᠣ), ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠫᠠᠯᠤᠶᠠᠫᠤᠯᠢᠲᠢ (ᠺᠠᠷᠣᠯᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ ᠍ ᠤᠨ), ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠮᠰᠠᠶᠢᠫᠠᠨᠲᠣᠨᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠮᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠪᠠ ᠵᠢᠮᠠ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠩᠰᠦᠱᠢᠺᠣᠺᠦᠺᠢᠶᠦᠦᠱᠢᠦᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠫᠣᠨᠢ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠷᠢᠶᠦᠤᠺᠢᠶᠤᠦ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ (ᠤᠺᠢᠨᠠᠸᠠᠮᠢᠶᠺᠣ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠶᠠᠶᠢᠮ᠎ᠠ), ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕

ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ ᠦ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠠᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩᠲᠠᠢ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ ᠦ ᠣᠯᠲᠣᠷᠢᠭ ᠡᠭᠦᠰᠴᠡᠢ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰᠶᠠᠫᠣᠨᠢ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠮᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ 1944 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ ᠦ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Philippine Sea. Encyclopedia Britannica Online. 2009 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ