ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ
Republika ng Pilipinas
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ: "ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ"
(Maka-Diyos, Maka-Tao, Makakalikasan, at Makabansa)[1]
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
"ᠰᠢᠯᠢᠮᠡᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ"
(Lupang Hinirang)
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯᠮᠠᠨᠢᠯ
ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠺᠧᠰᠤᠨ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ (ᠤᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠣᠭ)
ᠠᠩᠭᠯᠢ
ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠺᠣᠯ᠂ ᠸᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠢᠯᠣᠺᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠺᠧᠪᠤᠨᠠ᠂ ᠫᠠᠮᠫᠣᠩᠭᠣ᠂ ᠫᠠᠩᠭᠤᠰᠢᠨᠧ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠯᠣᠭ᠂ ᠬᠢᠯᠢᠭᠠᠶᠢᠨᠠᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 
(2000 ᠤᠨ)
28.1% ᠲᠠᠭᠠᠯᠣᠭ
13.1% ᠺᠧᠪᠤᠨᠠ
9.0% ᠢᠯᠣᠺᠠᠨ᠎ᠠ
7.6% ᠪᠢᠰᠠᠶᠠ
7.5% ᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠠᠨ
6% ᠪᠢᠺᠣᠯ
28.8% ᠪᠤᠰᠤᠳ
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠧᠨᠩᠨᠠ ᠠᠺᠢᠨᠣ᠋
 -  ᠳᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠧᠵᠢᠮᠠᠷ ᠪᠢᠨᠠᠢ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ (ᠺᠣᠩᠷᠧᠰ)
 -  ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ (ᠰᠧᠨᠠᠲ)
 -  ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠠᠴᠠ
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠠᠴᠠ 
 -  ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭᠡᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ 1565 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 
 -  ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1898 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 
 -  ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ 1946 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
 -  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 299,764 km2 (72)
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) 0.61%
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ (2010) 94,013,200 [2] (12)
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (2007) 88,574,614 
 -  ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 306.6 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km2 
GDP (ХАЧТ) 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $351.370 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ GDP  ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠦ 33  ᠳᠦ
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $3,737 
GDP (ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ) 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $188.719 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ  ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠦ46 ᠳᠦ
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $2,007 
Gini (2006) 45.8 (ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ) 
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ (2010) 0.638[3] (ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ) (97)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ ᠫᠧᠰᠣ (PhilippinePeso.svg) (PHP)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ +8
ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ
ᠳ᠋ᠦᠮᠠᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ .ph
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ 63

ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ (ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ Pilipinas), ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ ᠦ ᠣᠯᠲᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠢᠯ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠢ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠮᠠᠨᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠺᠧᠰᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ ᠦ ᠣᠯᠲᠣᠷᠢᠭ ᠨᠢ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ 7,107 ᠠᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠨᠢᠱᠢᠶ ᠠᠮᠠᠯᠠᠢ᠋ᠰᠢᠶ᠎ᠠᠫᠠᠯᠤᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ( ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ), ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 90 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ᠃[4][5] ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ 46 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠨᠢ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ 154.073 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠠᠮᠠ᠃ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃[5] ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ 11 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨᠴᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠩ ᠦᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 11% ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

1521 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠳᠦ ᠹᠧᠷᠳ᠋ᠢᠨᠠᠩ ᠳᠤ ᠮᠠᠭᠧᠯᠯᠠᠨ ᠍ ᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ [6], ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠠᠨᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭᠶᠠᠫᠣᠨᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠨ ᠣᠯᠲᠣᠷᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠣᠨᠧᠽ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ Xᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠯᠣᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃ 1896 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠺᠠᠲ᠋ᠢᠫᠤᠨᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ-ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨᠢ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ-ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢ᠃ 1935 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠩ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ 1946 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠹᠧᠷᠳ᠋ᠢᠨᠠᠩ ᠳᠤ ᠮᠠᠷᠺᠣᠰ 1972 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠠᠨᠳ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠥᠷᠨᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠷᠮᠢ᠂ ᠮᠣᠷᠣ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠹᠷᠣᠨᠲ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠰᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠨᠢᠨᠣᠢ ᠠᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠮᠢ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠯᠪᠡᠰᠦᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠺᠣᠷᠠᠰᠤᠨ ᠠᠺᠢᠨᠣ᠋, ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠮᠧ ᠺᠠᠷᠳ᠋ᠨᠠᠯ ᠰᠢᠨ ᠨᠠᠷ 1986 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠠᠪᠯᠢᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠳ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃[7]

ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠺᠠᠲ᠋ᠣᠯᠢᠭ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠴᠤᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠰᠢᠲᠦᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[8] 1973 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠩ ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠹᠢᠯᠢᠫᠠᠨ᠎ᠠᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃[7]

ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ Xᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩ II ᠹᠢᠯᠢᠫᠡᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃[9] ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠷᠤᠢ ᠯᠢᠫᠧᠰ ᠳᠧ ᠸᠢᠶᠠᠯᠣᠪᠣᠰ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ Las Islas Filipinas ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠩᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠹᠢᠯᠢᠫ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠯᠧᠢᠲ ᠠᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠣᠯᠲᠣᠷᠢᠭ ᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃[9]

ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠮᠠᠨᠢᠯ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Republic Act No. 8491. Republic of the Philippines. the original on 2007-12-05 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2008-09-30 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ Link was revisited on November 19, 2010
  2. Department of Economic and Social Affairs Population Division (2010). "National Statistics Office 2000 Census-based Population Projection". Retrieved on 2011-05-21.
  3. United Nations Development Programme. (2010). Table 1 – Human Development Index and its components. Human Development Report 2010 – The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-28445-6 90101.
  4. ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠄ name ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ population ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠋ᠳ᠋ᠥ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ
  5. ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠄ name ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ IMF2006 ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠋ᠳ᠋ᠥ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ
  6. "Name Change for the Philippines". AsianWeek. Retrieved on 2008-08-30.
  7. ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠄ name ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ CIAfactbook ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠋ᠳ᠋ᠥ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ
  8. Steinberg, David Joel (2007), "Philippines", Encarta, <http://encarta.msn.com/text_761558570___0/Philippines.html>
  9. 9.0 9.1 Gregorio F. Zaide, Sonia M. Zaide (2004), Philippine History and Government, Sixth Edition, All-Nations Publishing Company

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠪᠤᠰᠤᠳ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ