ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢ ᠰᠧᠸᠧᠨᠲ᠋ᠢ ᠰᠢᠺᠰᠧᠷᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠢᠨᠹᠣᠪᠣᠺᠰ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢ ᠰᠧᠸᠧᠨᠲ᠋ᠢᠰᠢᠺᠰᠧᠷᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Philadelphia 76ers) ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠫᠧᠨᠰᠢᠯᠪᠠᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠪᠥᠰᠡᠡᠶᠢᠨ ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠭ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ NBA ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠢᠷᠠᠺᠶᠽ ᠨᠡᠰᠢᠨᠠᠯᠠᠰᠡᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠩ ᠳᠦ ᠸᠣᠯᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠲ᠋ᠠᠪᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ "ᠰᠧᠸᠧᠨᠲ᠋ᠢᠰᠢᠺᠰᠧᠷᠰ" ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 1776 ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ "Sixers" ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠣᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠮᠠᠷᠺᠧᠲ᠋ᠢᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

NBA ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ 76 ᠍ ᠴᠤᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠤᠢᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠧᠮᠪᠧᠷᠯᠡᠨᠮᠣᠽᠧᠰ ᠮᠡᠯᠦᠨᠵᠦᠯᠢᠤᠰ ᠡᠷᠪᠢᠩ ᠢᠴᠠᠷᠢᠯᠵᠠ ᠪᠠᠷᠺᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠯᠯᠧᠨ ᠠᠤᠧᠷᠰᠣᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠠᠺᠶᠽ ᠨᠡᠰᠢᠨᠠᠯᠠᠰ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠧᠮᠪᠧᠷᠯᠡᠨ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠣᠽᠧᠰ ᠮᠡᠯᠦᠨ᠂ ᠵᠦᠯᠢᠤᠰ ᠡᠷᠪᠢᠩ ᠢ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ 2001 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠤᠧᠷᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠹᠢᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠯᠠ᠃ᠠ᠃ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 4-1 ᠍ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

===ᠮᠥᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ===34

ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ