ᠹᠠᠪᠷᠢᠰᠢᠣ ᠺᠣᠯᠣᠴᠢᠴᠢᠨᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠹᠠᠪᠷᠢᠰᠢᠣ ᠺᠣᠯᠣᠴᠢᠴᠢᠨᠢ
Fabricio Coloccini v Ipswich.jpg
ᠺᠣᠯᠣᠴᠢᠴᠢᠨᠢ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳᠡᠳ᠋, 2010 ᠣᠨ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠹᠠᠪᠷᠢᠰᠢᠣ ᠺᠣᠯᠣᠴᠢᠴᠢᠨᠢ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1982 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 (1982-01-22) (37 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠺᠣᠷᠳᠣᠪᠠ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.84 ᠮ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1997–1998ᠠᠷᠬᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠣᠰ ᠬᠤᠨᠢᠷᠰ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1998–1999ᠪᠣᠺᠠ ᠬᠤᠨᠢᠷᠰ2(1)
1999–2004ᠮᠢᠯᠠᠨ1(0)
2000–2001ᠰᠠᠨ ᠯᠣᠷᠧᠨᠰᠣ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
19(3)
2001–2002ᠳ᠋ᠧᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠣᠣ ᠠᠯᠪᠠᠶᠡᠰ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
33(6)
2002–2003ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭᠣ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
27(0)
2003–2004ᠸᠢᠯᠢᠶᠷᠷᠧᠠᠯ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
32(1)
2004–2008ᠳ᠋ᠧᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠣᠣ ᠯᠠ ᠺᠣᠷᠤᠨᠢᠶ᠎ᠠ105(5)
2008–ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ190(4)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2003–ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ38(1)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2013 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14

ᠹᠠᠪᠷᠢᠰᠢᠣ ᠺᠣᠯᠣᠴᠢᠴᠢᠨᠢ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Fabricio Coloccini, 1982 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠺᠣᠯᠣᠴᠢᠴᠢᠨᠢ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠨ-ᠯᠣᠷᠧᠨᠰᠣᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠠᠯᠪᠠᠶᠡᠰᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭᠣ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳᠸᠢᠯᠢᠶᠷᠷᠧᠠᠯᠳ᠋ᠧᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠣᠣ ᠯᠠ-ᠺᠣᠷᠤᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠲᠣᠪᠴᠢᠬᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 10.3 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠹᠦᠨᠲ ᠰᠲ᠋ᠧᠷᠯᠢᠨ ᠢᠡᠭᠡᠷᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ[2] ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ 1-1 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. 1.0 1.1 (2010) The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Mainstream Publishing. ISBN 978-1-84596-601-0. 
  2. "Newcastle seal Coloccini transfer", BBC Sport, 15 August 2008. 15 August 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠹᠠᠪᠷᠢᠰᠢᠣ ᠺᠣᠯᠣᠴᠢᠴᠢᠨᠢ»


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2004 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2004 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2006 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ