ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠢᠯᠢᠴ ᠯᠧᠨᠢᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination

ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠢᠯᠢᠴ ᠯᠧᠨᠢᠨ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠸᠯᠠᠳᠢ́ᠮᠢᠷ ᠢᠯᠢ́ᠴᠤ ᠯᠧ́ᠨᠢᠩ; 1870 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 - 1924 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21), ᠤᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠢᠯᠢᠴ ᠤᠯᠠᠨᠠᠪ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠸ᠃ᠢ᠃ ᠯᠧᠨᠢᠨ, ᠨ᠃ ᠯᠧᠨᠢᠨ , ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦᠴᠢ᠂ ᠣᠺᠲ᠋ᠢᠶᠠᠪᠧᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ᠃ 1998 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ 100 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃[1] ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠷᠺᠰᠢᠰᠲ ᠣᠨᠣᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠯᠧᠨᠢᠨᠢᠰᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃


ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Time 100: V.I. Lenin by David Remnick, 13 April 1998.

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠢᠯᠢᠴ ᠯᠧᠨᠢᠨ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ