ᠸᠯᠠᠳᠢᠪᠤᠰᠲ᠋ᠣᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠸᠯᠠᠳᠢᠪᠤᠰᠲ᠋ᠣᠺ ( ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠸᠯᠠᠳᠢᠪᠠᠰᠤᠲᠠ́ᠺ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 海参崴 ) — ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠫᠷᠢᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠮᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ