ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠸᠪ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ (ᠠᠩᠭᠯᠢ: Web page) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠡᠲᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ (ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ᠂ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ) ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢ 《.htm》 ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ 《.html》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠹᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

html ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ 《hyper text mark-up language》 (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡᠨᠳᠡ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ) ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠨᠢ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠍ ᠤᠳ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠺᠣᠳ᠋ ᠍ ᠤᠳ ᠨᠢ Internet Explorer, Netscape, FireFox ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠡᠲ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠳᠠᠭ ᠫᠷᠣᠭᠷᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ (ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠥᠲᠥᠴᠢ) ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠠᠶᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠣᠶᠣᠮᠰᠣᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ