ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
</td></tr>
ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ
ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ ᠪᠠᠭ
ᠬᠣᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ, ᠱᠤᠤᠳᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ, ᠬᠥᠭᠡᠨᠳᠡᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ, ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1878
ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠬᠣᠲᠣᠷᠨᠰ
ᠤᠧᠰᠲ-ᠪᠷᠣᠮᠢᠵᠤ
(ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ: 28,003)
ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠭᠯᠢᠵᠧᠷᠧᠮᠢ ᠫᠢᠰ
ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠷᠣᠢ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ
ᠯᠢᠭ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ
2010–11 ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ᠂ 11 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ

ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ ᠪᠠᠭ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ West Bromwich Albion Football Club) ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠧᠰᠲ-ᠮᠡᠳᠯᠠᠨᠳᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠤᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠢᠵᠢᠶᠡᠰ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ 1878 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ «Salter's Spring Works» ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ ᠨᠢ 1888 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠳᠤ 1919-20 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ᠂ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ 1888, 1892, 1931, 1954, 1968 ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ᠂ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ 1966 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ 1980 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ ᠲᠡᠳᠦᠶᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ 1986-2002 ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2002 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ West Bromwich Strollers ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ 1878 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1880 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ 1881 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ 1883 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ 1883-84 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ 1885 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ 1886 ᠣᠨ ᠳᠤ АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠬᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠨᠵᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ(2-0) ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1887 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠮᠥᠨ ᠯᠠ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ 1888 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ «ᠫᠷᠧᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠨᠣᠷᠲ ᠡᠨᠳᠡ» ᠪᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

1888 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠤᠣᠯᠢᠶᠮ ᠮᠠᠺᠭᠷᠧᠭᠣᠷ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠲᠦ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ: 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1.[1]

ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ: ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ Federation Internationale de Football Association ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
1 ᠠᠩᠭᠯᠢ GK ᠪᠧᠨ ᠹᠣᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ» ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ)
2 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠵᠣ ᠮᠡᠲᠦᠲᠣᠺ
3 ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ DF ᠶᠣᠨᠠᠰ ᠣᠯᠢᠰᠤᠭᠰᠠᠨ (ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ)
4 ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ DF ᠮᠠᠷᠧᠺ ᠴᠧᠺ
5 ᠺᠠᠮᠧᠷᠦᠨ MF ᠰᠣᠮᠧᠨ ᠴᠣᠶᠢᠢ
6 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ DF ᠫᠠᠪᠯᠣ ᠢᠪᠠᠨᠧᠰ
7 ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ MF ᠵᠡᠮᠰ ᠮᠣᠷᠢᠷᠢᠭᠰᠠᠨ
9 ᠴᠧᠺ FW ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠪᠦᠳᠨᠠᠷᠵᠢ
10 ᠠᠩᠭᠯᠢ FW ᠡᠰᠢᠮᠠᠥᠯ ᠮᠢᠯᠯᠧᠷ
11 ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ MF ᠺᠷᠢᠰ ᠪᠷᠠᠨᠲ (ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ)
12 ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ MF ᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨ ᠷᠢᠳᠢ
14 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠵᠧᠷᠣᠮ ᠲᠣᠮᠠᠰ
15 ᠰᠢᠨ᠎ ᠡ ᠽᠸᠨᠯᠠᠨᠲᠤ᠋ FW ᠺᠷᠢᠰ ᠸ ᠦᠳ
17 ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ MF ᠭᠷᠡᠮ ᠳᠣᠷᠣᠷᠠᠨᠰ
19 ᠠᠩᠭᠯᠢ GK ᠯᠶᠤᠶᠢᠺ ᠳ᠋ᠧᠨᠧᠯᠰ
20 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠨᠢᠺᠢ ᠱᠣᠷᠢ
21 ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠣᠩᠭᠣ ᠤᠯᠤᠰ MF ᠶᠱᠤᠹ ᠮᠤᠯᠤᠮᠪᠤ
ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
24 ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠ FW ᠫᠢᠲ᠋ᠧᠷ ᠣᠳᠧᠵᠸᠢᠩ ᠢᠧ
26 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠵᠡᠮᠰ ᠬᠧᠷᠰ ᠲᠦ
27 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠰᠡᠮ ᠮᠡᠩᠲᠠᠮ
28 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ FW ᠮᠠᠷᠺ-ᠠᠨᠲᠤᠨ ᠹᠣᠷᠠᠨᠧ
29 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠭᠧᠣᠷᠭ ᠲᠣᠷᠤᠨ
30 ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ DF ᠭᠠᠪᠷᠢᠥᠯ ᠲᠠᠮᠤᠰᠢ
31 ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ FW ᠰᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠺᠣᠺᠰ
32 ᠠᠩᠭᠯᠢ FW ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠹ ᠡᠯᠹᠣᠷ ᠲᠤ-ᠠᠯᠯᠢᠶᠤᠶᠢ
33 ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ MF ᠫᠠᠦ᠋ᠯ ᠰᠢᠷᠠᠨᠧᠷ
34 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠫᠣᠯ ᠳᠠᠤᠨᠢᠨ ᠢ
35 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠷᠣᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠸᠧᠷᠰ
36 ᠴᠢᠯᠢ DF ᠭᠣᠩᠰᠠᠯᠠ ᠬᠠᠷᠠ
37 ᠤᠥᠯᠰ MF ᠺᠠᠶᠢᠯᠳᠧᠨ ᠪᠷᠠᠤᠨ
38 ᠠᠩᠭᠯᠢ FW ᠰᠠᠶᠢᠳᠠ ᠪᠧᠷᠠᠶᠢᠨᠧ
ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠺᠷᠡᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠦ᠋ᠰᠤᠨ
ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠪᠢᠯᠯᠢ ᠵᠣᠩᠰᠣ
ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ DF ᠭᠠᠷ ᠲᠦ ᠮᠠᠺᠣᠯᠢ

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1920 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ
 • ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ (ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ)
  • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: 1919–20
  • ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ: 1924–25, 1953–54
 • ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ (ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ), ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ (ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ), ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
  • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: 1901–02, 1910–11, 2007–08
  • ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ: 1930–31, 1948–49, 2001–02, 2003–04, 2009–10
 • ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ (ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ)
  • ᠫᠯᠧᠢ ᠣᠹᠹ: 1992–93
 • АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ
  • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: 1888, 1892, 1931, 1954, 1968
  • ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ: 1886, 1887, 1895, 1912, 1935
 • ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ
  • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ:1966
  • ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ: 1967, 1970
 • FA Charity Shield (ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ АХХ ᠍ ᠤ ᠺᠣᠮᠮᠤᠶᠢᠨᠢᠲ᠋ᠢ ᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠳ)
  • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: 1920, 1954 (ᠸᠭᠳᠸᠧᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ)
  • ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ: 1931, 1968

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. Profiles. West Bromwich Albion F.C.. 8 August 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ