ᠸᠣᠷᠢᠨᠧᠵ ᠷᠠᠳᠠᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠸᠣᠷᠢᠨᠧᠵ ᠷᠠᠳᠠᠷ
Voronezh-m-radar-lekhtusi.jpg

ᠸᠣᠷᠢᠨᠧᠵ ᠷᠠᠳᠠᠷ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠴᠢ ᠷᠠᠳᠠᠷ ᠶᠤᠮ ᠲᠢᠪ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠳᠠᠷ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠸᠣᠯᠭᠠ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 4 ᠱ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ 2020 ᠣᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠷᠠᠳᠠᠷ ᠤᠳ ᠡᠨᠡ ᠷᠠᠳᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠯᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 4200 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ 0,7 ᠮᠪᠲ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠨ Voronezh-M: 150-200 MHz (VHF) Voronezh-DM: 0.1 ᠮ ᠤᠷᠲᠤ ᠲᠠᠢ (UHF).

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ