ᠸᠣᠷᠢᠨᠧᠵ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠸᠣᠷᠢᠨᠧᠵ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ Flag of Russia.svg ᠣᠷᠣᠰ
ᠮᠤᠵᠢ ᠸᠣᠷᠢᠨᠧᠵ
ᠬᠣᠲᠠ ᠸᠣᠷᠢᠨᠧᠵ
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ (6) ᠲᠡᠮᠦᠷᠵᠠᠮ ᠤᠨ᠂ ᠲᠥᠪ᠂
ᠺᠣᠮᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠠᠨ᠂ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠦ᠂
ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ᠂ ᠯᠸᠣᠪᠧᠷᠧᠵᠢᠨ ᠦ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 596.5 км²
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 154 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2014 ᠣᠨ ᠳᠤ 1,014,610 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 96% - ᠣᠷᠣᠰ᠂ 4% - ᠪᠤᠰᠤᠳ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ voronezh-city.ru (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠸᠣᠷᠢᠨᠧᠵ (ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠸᠢᠷᠤᠶᠢᠨᠧᠵ; ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠸᠣᠷᠢᠨᠧᠵ) — ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠸᠣᠷᠢᠨᠧᠵ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ 15 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮ᠂ 1 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ.

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠸᠣᠷᠢᠨᠧᠵ&oldid=398680》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ