ᠸᠢᠺᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠴᠣᠭᠯᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠣ ᠲᠦᠷᠢᠮ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠲᠣᠰ ᠴᠣᠭᠯᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1᠄ ᠸᠢᠺᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠂ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠣ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠸᠢᠺᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠦᠪ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 

2᠄ ᠸᠢᠺᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠣ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

3᠄ ᠸᠢᠺᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠸᠢᠺᠢ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠣᠰ ᠴᠣᠭᠯᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠭᠣᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1᠄ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠢ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ(微信公众号) ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠬᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳᠦ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

2᠄ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠣᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠣ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠰ ᠴᠣᠭᠯᠠᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃

3᠄ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

4: ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠸᠢᠺᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠰᠠᠭᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠣᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

5: ᠴᠣᠭᠯᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠦ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠢᠩᠭᠣ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠠᠳ ᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠢᠬᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠳ ᠢ ᠲᠣᠰ ᠴᠣᠭᠯᠠᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠰᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠣᠰ ᠴᠣᠭᠯᠠᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠯᠦ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠭᠣᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1: ᠸᠢᠺᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ᠂ ᠵᠢᠷᠣᠭ᠂ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠵᠤᠢᠯ ᠢ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠣ᠃

2᠄ ᠸᠢᠺᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠣᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠌《ᠪᠢᠯᠸᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠮᠵᠢᠬᠦ》᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠶᠣ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠣᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠣ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠣ ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ