ᠸᠢᠶᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠠᠶᠠᠩ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠸᠢᠶᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠠᠶᠠᠩ ᠬᠣᠲᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠯᠠᠤᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠸᠢᠶᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠠᠶᠠᠩ (ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ)
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Laos.svg ᠯᠠᠤᠤ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠸᠢᠶᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠠᠶᠠᠩ
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠸᠢᠶᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠠᠶᠠᠩ
ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ (5) 5 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 300 км² ᠭᠠᠷᠤᠢ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ 754,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ GMT+7
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +856

ᠸᠢᠶᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠠᠶᠠᠩ (ᠯᠣ᠋ ᠍ ᠪᠠᠷ ວຽງຈັນ - wiang-jun, ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠸᠡᠩ ᠵᠠᠨᠢ; ᠲᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ เวียงจันทน์ - wiang Chan; ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠸᠢᠶᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠶ ᠠ́ᠨ; ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Vientiane) — ᠯᠠᠤᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ. I ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠸᠢᠶᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠠᠶᠠᠩ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ 5 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠸᠢᠶᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠠᠶᠠᠩ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ 1563 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ