ᠸᠠᠺᠠᠶᠠᠮ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠸᠠᠺᠠᠶᠠᠮᠠᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ

ᠸᠠᠺᠠᠶᠠᠮ᠎ᠠ (ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠢᠡᠷ 和歌山県 Wakayama-ken, ᠸᠠᠺᠠᠶᠠᠮ᠎ᠠ ᠺᠡᠨ) — ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 47 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠺᠠᠨᠰᠠᠢ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ 7 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠃ ᠬᠤᠨᠰᠢᠤᠤ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠺᠢ ᠬᠣᠶᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃[1] ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠸᠠᠺᠠᠶᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ.[2]

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠠᠺᠠᠶᠠᠮ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠬᠣᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠠᠺᠠᠶᠠᠮ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠠᠺᠠᠶᠠᠮ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Nussbaum, Louis-Frédéric. (2005). "Wakayama prefecture" in Google Books ᠳ᠋ᠡᠬᠢ Japan Encyclopedia, p. 1026; "Kansai" in Google Books ᠳ᠋ᠡᠬᠢ p. 477.
  2. Nussbaum, "Wakayama" in Google Books ᠳ᠋ᠡᠬᠢ p. 1025.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ