ᠸᠠᠷᠰᠢᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠸᠠᠷᠰᠢᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Warsaw Convention) ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠷᠴᠢᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠰᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃

1929 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠸᠠᠷᠰᠢᠪ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠭ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 1955 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠭᠠᠭᠠᠭ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ᠂ 1975 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠷᠧᠠᠯ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ