ᠸᠠᠷᠰᠢᠪ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠸᠠᠷᠰᠢᠪ ᠬᠣᠲᠠ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠸᠠᠷᠰᠢᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Poland.svg ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ
ᠮᠤᠵᠢ POL województwo mazowieckie flag.svg ᠮᠠᠽᠣᠪ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠸᠠᠷᠰᠢᠪ
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ (18) ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 18 ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 517,24 км²
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 78-121 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2014 ᠣᠨ ᠳᠤ 1,726,581 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 3317 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠸᠠᠷᠰᠢᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠠ ᠭᠷᠣᠨᠺᠧᠸᠢᠴ-ᠸᠠᠯᠼ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠲᠥᠪ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+1)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +48 22
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 00-001 - 04-999
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ um.warszawa.pl (ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠪᠠᠷ)

ᠸᠠᠷᠰᠢᠪ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠸᠠᠷᠰᠢᠭᠠᠪᠠ; ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠪᠠᠷ Warszawa ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ [varˈʂava] ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠸᠠᠷᠰᠢᠪᠠ᠂ ᠸᠠᠷᠰᠢᠭᠠᠪᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ) ᠪᠣᠯ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ 9 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠣ᠂ ᠰᠠᠶᠠᠲᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃[1][2]

ᠪᠠᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠡᠴᠡ 260 ᠺᠮ᠂ ᠺᠠᠷᠫᠠᠲ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠪᠡᠯ ᠡᠴᠡ 300 km ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠸᠢᠰᠯᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ ᠳ᠃ᠲ᠃ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 100 ᠮ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠡᠢ 517.24 км² ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠸᠠᠷᠰᠢᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠤ᠃ 2014 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠲᠠ 1.72 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ 3,000 км² ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ 2.63 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃[3][4]

ᠸᠠᠷᠰᠢᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠪᠦ᠋ᠰ᠂ ᠲᠷᠠᠮᠸᠠᠢ᠂ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋, ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ 1995 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋ ᠨᠢ 23 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠲᠤ᠂ 21 ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠥᠨ ᠸᠠᠷᠰᠢᠪᠲ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 2 ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. European Metropolitan Transport Authorities. EMTA. 3 June 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. CityProfiles. Urban Audit. 3 June 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. http://www.emta.com/article.php3?id_article=43
  4. http://www.urbanaudit.org/CityProfiles.aspx?CityCode=PL001C&CountryCode=PL


Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠸᠠᠷᠰᠢᠪ
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠸᠠᠷᠰᠢᠪ&oldid=435657》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ