ᠸᠠᠯᠧᠨᠲᠤᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠢᠶᠡᠩᠺᠣ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠸᠠᠯᠧᠨᠲᠤᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠢᠶᠡᠩᠺᠣ
ᠸᠠᠯᠧᠨᠲᠤ́ᠨᠠ ᠮᠠᠲᠠᠪᠡᠶ ᠡ́ᠨᠺᠣ
ᠸᠠᠯᠧᠨᠲᠤᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠢᠶᠡᠩᠺᠣ

ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠡᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ
ᠣᠳᠣ ᠬᠠᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ
ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ;
2011 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠮᠢᠲ᠋ᠷᠢ ᠮᠧᠳᠪ ᠲᠦᠸ
ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠫᠦ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠰᠧᠷᠠᠭᠢ ᠮᠠᠷᠤᠨᠠᠪ

ᠰᠠᠨᠺᠲ ᠫᠧᠲ᠋ᠧᠷᠪᠦ᠋ᠷᠡᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠰᠢᠭᠰᠠᠨ
2003 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15[1] – 2011 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠶᠠᠺᠣᠸᠯᠸ
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠭᠧᠣᠷᠭᠡᠢ ᠫᠣᠯᠲᠠᠴᠧᠩᠺᠣ

ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ 1949 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 (1949-04-07) (70 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰЗСБНУкрайн ᠤᠯᠤᠰᠬᠮᠧᠯᠢᠨᠢᠼᠺᠢ ᠮᠤᠵᠢᠱᠧᠫᠧᠲ᠋ᠢᠣᠺᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ
ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰ
ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠸᠠᠰᠡᠯᠸᠢᠴ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠢᠶᠡᠩᠺᠣ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠧᠷᠠᠭᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠢᠶᠡᠩᠺᠣ (1973 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ)
ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠯᠧᠨᠢᠩᠷᠠᠳ᠋ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠢᠮᠢ᠂ ᠡᠮ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦᠴᠢ
ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ
ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠ
ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ Orden of Honour.png

ᠸᠠᠯᠧᠨᠲᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠪᠤᠨᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠢᠶᠡᠩᠺᠣ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠸᠠᠯᠧᠨᠲᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠪᠤᠨᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠢᠶᠡᠩᠺᠣ; 1949 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠺᠲ ᠫᠧᠲ᠋ᠧᠷᠪᠦ᠋ᠷᠡᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠡᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Kovalev, Vladimir. "Matviyenko Inaugurated With Pomp", The Moscow Times, 16 October 2003. 11 April 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠸᠠᠯᠧᠨᠲᠤᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠢᠶᠡᠩᠺᠣ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ