ᠸᠠᠩᠬᠦᠤᠧᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠸᠠᠩᠬᠦᠤᠧᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ 82
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ 2,566 (ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ 1044, ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ 1522)
ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 15 ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠍ ᠤᠨ 86 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ
ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ ᠬᠣᠲᠠ
ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ 2010 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12
ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ 2010 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28
ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ «ᠪᠢ-ᠰᠢ ᠫᠯᠡᠶᠢᠰ» ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ


ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ XXI ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ XXI Olympic Winter Games) ᠪᠤᠶᠤ ᠸᠠᠩᠬᠦᠤᠧᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠨᠢ 2010 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠍ ᠨᠣᠣᠰᠣ 28 ᠍ ᠳᠦ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠸᠠᠩᠬᠦᠤᠧᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ