ᠷᠦᠠᠯ ᠠᠮᠤᠨᠳᠠᠰᠧᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠷᠠᠦ᠋ᠯ ᠠᠮᠤᠨᠳᠠᠰᠧᠨ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ 1872 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ
ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ 1928 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18
ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠰᠤ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ
ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠶᠢᠴᠢᠨ
ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ

ᠷᠠᠦ᠋ᠯ ᠠᠮᠤᠨᠳᠠᠰᠧᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠷᠪ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ