ᠷᠤᠸᠠᠩᠳᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠷᠦᠢᠨᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ: Ubumwe, Umurimo, Gukunda Igihugu
《ᠡᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ》
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠷᠠᠦ᠋ᠯ ᠺ ᠢᠶᠠᠮᠧ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠪᠧᠷᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠠᠺᠤᠵᠠ
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) 5.3
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ () 10,186,063 
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ () 8,128,553 
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ  0.435 (166)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠷᠤᠸᠠᠩᠳᠠ ᠹᠷᠠᠨᠺ )
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ +2
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ 250

ᠷᠦᠢᠨᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Rwanda) ᠨᠢ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡᠲ᠂ ᠤ᠋ᠭᠤᠨᠳᠤ᠋ᠪᠦᠷᠤᠨᠳᠢᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠣᠩᠭᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠠᠨᠽᠠᠨᠢᠢ ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠴᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 10.1 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩᠭᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠷᠦᠢᠨᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠳᠣᠪᠣ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ 《ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ》 (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Pays des Mille Collines; ᠺᠢᠨᠢᠷᠤᠸᠠᠩᠳᠠ ᠪᠡᠷ: Igihugu cy'Imisozi Igihumbi) ᠴᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠷᠤᠸᠠᠩᠳᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 1994 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠧᠨᠣᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ 800,000 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ[1] 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠷᠤᠸᠠᠩᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ[2]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Rwanda: How the genocide happened, BBC, April 1, 2004, which gives an estimate of 800,000, and OAU sets inquiry into Rwanda genocide, Africa Recovery, Vol. 12 1#1 (August 1998), page 4, which estimates the number at between 500,000 and 1,000,000.
  2. Siuberski, Philippe. 《[1]
Ik heb kaolo dikke ballen, jullie kunnen dit niet lezen lol lol lol
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠷᠤᠸᠠᠩᠳᠠ&oldid=403197》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ