ᠷᠣᠵᠧᠷ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ
ᠷᠣᠵᠧᠷ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ
Roger Johnson.jpg
ᠷᠣᠵᠧᠷ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠷᠣᠵᠧᠷ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ
ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠠᠩᠭᠯᠢᠠᠰᠹᠣᠷ ᠲᠤ
ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠭᠯᠢ
ᠥᠨᠳᠥᠷ {{{ᠥᠨᠳᠦᠷ}}} ᠰᠮ
ᠵᠢᠩ 70 ᠺᠭ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠠᠭ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠸᠧᠰᠲ ᠬᠡᠮ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 28
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ
1998—2000 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠺᠣᠮ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
2000—2006 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠺᠣᠮ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ 156 (19)
2006—2009 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠺᠠᠷᠳ᠋ᠹᠹ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 119 (12)
2009—2011 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 76 (2)
2011—ᠣᠳᠣ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ 69 (2)
2013—2014  ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠧᠹᠹᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠡᠩᠰᠳᠧᠢ 17 (0)
2014—ᠣᠳᠣ  ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠸᠧᠰᠲ ᠬᠡᠮ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 1 (0)

* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ (ᠭᠣᠣᠯ) 12 ᠢᠨᠠᠪᠤᠷᠢᠶᠠ 2014 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠍ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃


ᠷᠣᠵᠧᠷ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Roger Johnson; 1983 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠰᠹᠣᠷ ᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ «ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠺᠢᠩ ᠢᠶᠧᠮᠰᠢᠷ ᠺᠠᠤᠨᠲᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠢ-ᠤᠢᠺᠣᠮ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠺᠣᠮ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2006 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ 2009 ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠺᠠᠷᠳ᠋ᠹᠹ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 275,000 ᠹᠦᠨᠲ ᠰᠲ᠋ᠧᠷᠯᠢᠨ ᠢᠡᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠥᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ 5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠫᠦᠨᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ 12 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠯᠢᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ 7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠫᠦᠨᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ[1] ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠶᠤᠮ᠃ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃[2][3]

ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠮᠢᠺ ᠮᠠᠺᠺᠠᠷᠲ᠋ᠢ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ ᠢ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃[4]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠠᠷᠳ᠋ᠹᠹ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ

ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. "Wolves agree £7m fee to buy Roger Johnson from Birmingham", BBC Sport, 11 July 2011. 11 July 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  2. Roger And In!. Wolverhampton Wanderers F.C (13 July 2011). 13 July 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. "Wolves quids in on Roger Johnson and Jamie O'Hara deals", 23 July 2011. 23 July 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  4. "Johnson the new captain", Wolverhampton Wanderers F.C, 2 August 2011 

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ