ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠸ ᠠᠳᠧᠨᠹᠧᠯᠯᠧᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠸ ᠠᠳᠧᠨᠹᠧᠯᠯᠧᠷ
Roman Weidenfeller.jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠷᠣᠮᠠᠨ ᠸ ᠠᠳᠧᠨᠹᠧᠯᠯᠧᠷ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1980 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 (1980-08-06) (38 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠳᠢᠼ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.91 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠳᠣᠷᠣᠲᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ1
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1985–1996ᠱᠫᠣᠷᠲ᠋ᠹᠷᠣᠶᠢᠨᠳᠧ ᠠᠶᠢᠰᠪᠠᠬᠠᠲᠠᠯ
1996–1998ᠺᠠᠶᠢᠽᠧᠷᠰᠯᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷᠠᠨ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1998–2002ᠺᠠᠶᠢᠽᠧᠷᠰᠯᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷᠠᠨ II74(0)
1999–2002ᠺᠠᠶᠢᠽᠧᠷᠰᠯᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷᠠᠨ6(0)
2002–2005ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠳᠣᠷᠣᠲᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ II13(0)
2002–ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠳᠣᠷᠣᠲᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ311(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
1997ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (17-)6(0)
1999–2001ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (21-)3(0)
2005ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠪ1(0)
2013–ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ3(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6

ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠸ ᠠᠳᠧᠨᠹᠧᠯᠯᠧᠷ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ Roman Weidenfeller, 1980 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠦ ᠳᠢᠼ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠳᠣᠷᠣᠲᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠺᠠᠶᠢᠽᠧᠷᠰᠯᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠪᠡᠯᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠸ ᠠᠳᠧᠨᠹᠧᠯᠯᠧᠷ ᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ 2002 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠳᠣᠷᠣᠲᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤᠠᠳᠠ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃[2]

2013 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠦ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ 2016 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃[3]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸ ᠠᠳᠧᠨᠹᠧᠯᠯᠧᠷ 2013 ᠣᠨ ᠤ XI ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ 2014 ᠣᠨ ᠤ ДАШТ ᠍ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠳᠣᠷᠣᠲᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ
  • ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ: 1997
  • ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ: 2014

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. "2014 FIFA World Cup Brazil: List of Players" (PDF), FIFA, 11 June 2014, p. 16. 11 June 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  2. Roman Weidenfeller. Sky Sports. 20 August 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. "Dortmund's Weidenfeller signs contract extension", UEFA.com, 6 May 2013. 17 June 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ