ᠷᠣᠪᠧᠷᠲ ᠹᠢᠱᠧᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠣᠪᠪᠢ ᠹᠢᠱᠧᠷ
Bobby Fischer 1960 in Leipzig.jpg
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲ ᠵᠧᠮᠰ ᠹᠢᠱᠧᠷ
ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ, Flag of Iceland.svg ᠠᠶᠠᠰᠯᠠᠨᠲ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ 1943 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9,
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰᠢᠯᠯᠢᠨᠣᠢᠴᠢᠺᠠᠭᠣ
ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ 2008 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9
ᠠᠶᠠᠰᠯᠠᠨᠲᠷᠧᠺᠢᠶᠸᠢᠭ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ 1972–1975
ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ 2785 (1972 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ)
ᠪᠣᠪᠪᠢ ᠹᠢᠱᠧᠷ (ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ) ᠵᠧᠺ ᠺᠣᠯᠯᠢᠩᠰ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

ᠷᠣᠪᠧᠷᠲ ᠵᠧᠮᠰ ᠹᠢᠱᠧᠷ (1943 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 - 2008 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9) ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠳᠦ ᠬᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ