ᠷᠣᠪᠧᠷᠲ ᠫᠡᠷᠡᠰᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠷᠣᠪᠧᠷᠲ ᠯᠢ ᠫᠡᠷᠡᠰᠢ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Robert Lee Parish, 1953 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠳᠤ ᠯᠤᠢᠽᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠱᠷᠪᠫᠣᠷᠲ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠲᠡᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ NBA ᠍ ᠤᠨ ᠭᠣᠯᠣᠳᠧᠨ ᠰᠲᠡᠢ ᠳᠦ ᠤᠷᠷᠢᠣᠷᠽᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠺᠰᠰᠢᠷᠠᠯᠣᠲ ᠲᠤ ᠬᠣᠷᠨᠡᠲ᠋ᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠪᠤᠯᠵᠠᠡᠳ᠋ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 14 ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠺᠰᠲ 00 ᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ 1981, 1984, 1986 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1996 ᠣᠨ ᠳᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ 50 ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠡᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦ᠂ 2003 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ᠃ ᠫᠡᠷᠡᠰᠢ NBA ᠍ ᠦᠨ 1 611 ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ᠃[1] ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠴᠢ 'ᠣᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ' (ᠬᠥᠬᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷᠬᠢ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠺᠢᠨᠣ᠋ᠨ ᠤ ᠢᠨᠳᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠨ)[2]

1975 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠧᠬᠢᠺᠣ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠫᠠᠨᠠᠮᠧᠷᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:1976 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠲᠦ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠲᠦ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠲᠦ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠲᠦ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ 50 ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ