ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠠ ᠳ᠋ᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠣ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠠ ᠳ᠋ᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠣ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠠ ᠳ᠋ᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠣ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.78 ᠮ[1]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ/ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠴᠧᠯᠰᠢ (ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ)
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1988–1991ᠱᠠᠹᠹᠬᠠᠦ᠋ᠽᠧᠨ50(2)
1991–1992ᠴᠶᠷᠢᠬᠤ34(6)
1992–1993ᠠᠷᠠᠤ33(1)
1993–1996ᠯᠠᠴᠢ ᠪᠠᠨ87(7)
1996–2002ᠴᠧᠯᠰᠢ119(15)
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ323(31)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
1994–1998ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ34(2)
ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳᠤᠳ
2008–2009ᠮᠢᠯᠲᠠᠨ ᠺᠧᠢᠨᠰ ᠳᠣᠩᠰᠣ
2009–2011ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ
2012–ᠴᠧᠯᠰᠢ
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠠ ᠳ᠋ᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠣ (ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠡᠷ Roberto Di Matteo; 1970 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠱᠸᠧᠢᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠱᠠᠹᠹᠬᠠᠦ᠋ᠽᠧᠨᠴᠶᠷᠢᠬᠤᠠᠷᠠᠤ᠂ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠴᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠳ᠋ᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠣ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ 34 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ 2 ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ 1996, 1998 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠍ ᠳᠦ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 2002 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ 31 ᠍ ᠬᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ[2]᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠮᠢᠯᠲᠠᠨ ᠺᠧᠢᠨᠰ ᠳᠣᠩᠰᠣᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠥᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠣᠳᠣ ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠴᠧᠯᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ 2012 ᠣᠨ ᠤ ХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ЕХБХ ᠍ ᠤ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠠᠢ[3]

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ