ᠷᠢᠵᠠᠨᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠷᠢᠵᠠᠨᠢ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠷᠢᠵᠠ́ᠨᠢ) — ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠷᠢᠵᠠᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ᠲᠠᠪᠠᠨ ᠪᠤᠮ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠷᠢᠵᠠᠨᠢ&oldid=381387》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ