ᠷᠠᠹᠹᠠᠥᠯ ᠺᠠᠡᠲᠡᠨᠠ ᠳᠧ ᠠᠷᠠᠦ᠋ᠵᠣ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ
ᠷᠠᠹᠹᠠᠥᠯ
Raffael Caetano de Araújo - Hertha BSC Berlin (2).jpg
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠷᠠᠹᠹᠠᠥᠯ ᠺᠠᠡᠲᠡᠨᠠ ᠳᠧ ᠠᠷᠠᠦ᠋ᠵᠣ
ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠹᠣᠷᠲᠠᠯᠧᠽᠠ
ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ
ᠵᠢᠩ 69 ᠺᠭ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠠᠭ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠮᠶᠣᠩᠬᠸᠨᠯᠳᠪᠠᠬᠤ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 11
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ
2001—2003 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠸᠧᠩᠲᠤᠰ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
2003—2005 ᠱᠸᠧᠢᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠺᠠᠶᠰᠰᠣ 61 (30)
2005—2008 ᠱᠸᠧᠢᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠶᠷᠢᠬᠤ 78 (39)
2008—2012 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠧᠷᠲ᠋ᠠ 142 (34)
2012—2013 ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋ ᠺᠢᠶᠠᠪ 13 (1)
2013  ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠯᠺᠧ 04 16 (2)
2013—ᠣᠳᠣ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠮᠶᠣᠩᠬᠸᠨᠯᠳᠪᠠᠬᠤ 34 (15)

* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ (ᠭᠣᠣᠯ) 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃


ᠷᠠᠹᠹᠠᠥᠯ ᠺᠠᠡᠲᠡᠨᠠ ᠳᠧ ᠠᠷᠠᠦ᠋ᠵᠣ (ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ Raffael Caetano de Araújo; 1985 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠦ ᠹᠣᠷᠲᠠᠯᠧᠽᠠ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠶᠣᠩᠬᠸᠨᠯᠳᠪᠠᠬᠤ ᠍ ᠤᠨ «ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2013 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠍ ᠳᠦ «ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋ ᠺᠢᠶᠠᠪ» ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ «ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠮᠶᠣᠩᠬᠸᠨᠯᠳᠪᠠᠬᠤ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ᠃[1]

ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠷᠠᠹᠹᠠᠪᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠷᠣᠩᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ «ᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠩ ᠢᠶᠠᠳ» ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ᠃

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Duncan flattered by Sunderland interest; Tiene joins Montpellier. soccernews.com (20 June 2013). 20 June 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ