ᠷᠠᠹᠠᠥᠯ ᠮᠠᠷᠺᠧᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ
ᠷᠠᠹᠠᠥᠯ ᠮᠠᠷᠺᠧᠰ
R marquez.jpg
ᠷᠠᠹᠠᠥᠯ ᠮᠠᠷᠺᠧᠰ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠷᠠᠹᠠᠥᠯ ᠮᠠᠷᠺᠧᠰ ᠠᠯᠸᠠᠷᠧᠰ
ᠬᠣᠴᠢ El Kaiser de Michoacán
ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣᠮᠡᠴᠢᠠᠺᠠᠨᠰᠠᠮᠣᠷᠠ ᠳᠧ ᠢᠳᠠᠯᠭᠣ
ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ
ᠥᠨᠳᠥᠷ {{{ᠥᠨᠳᠦᠷ}}} ᠰᠮ
ᠵᠢᠩ 66 ᠺᠭ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠠᠭ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠸᠧᠷᠤᠨᠠ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 4
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
1996—1999 ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠲᠯᠠᠰ 77 (6)
1999—2003 ᠹᠷᠠᠼ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠨᠠᠺᠣ 87 (5)
2003—2010 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ 163 (9)
2010—2012 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺ ᠷᠧᠳ ᠪᠤᠯᠵᠠ 44 (1)
2013—2014 ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠧᠣᠨ 48 (1)
2014—ᠣᠳᠣ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠸᠧᠷᠤᠨᠠ 5 (0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ**
1997—ᠣᠳᠣ