ᠷᠠᠶᠤᠨ ᠱᠣᠦᠺᠷᠣᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ
ᠷᠠᠶᠤᠨ ᠱᠣᠦᠺᠷᠣᠰ
200px
ᠷᠠᠶᠤᠨ ᠱᠣᠦᠺᠷᠣᠰ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠷᠠᠶᠤᠨ ᠵᠧᠮᠰ ᠱᠣᠦᠺᠷᠣᠰ
ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠠᠩᠭᠯᠢᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ
ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠭᠯᠢ
ᠥᠨᠳᠥᠷ {{{ᠥᠨᠳᠦᠷ}}} ᠰᠮ
ᠵᠢᠩ 76 ᠺᠭ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠠᠭ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 17
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠺᠯᠢ ᠲᠠᠤᠨ
ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠹᠯᠢᠩᠲᠦᠰᠢᠷ ᠪᠤᠸᠠᠵᠠ
2003—2006 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
2006—2008 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 0 (0)
2007  ᠪᠧᠯ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠲ᠋ᠤᠧᠷᠫᠡᠨ 16 (2)
2007—2008  ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 26 (6)
2008— ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 238 (13)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ**
2008—2009 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠭᠯᠢ (21-) 2 (0)

* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ (ᠭᠣᠣᠯ) 2015 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃

** ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ (ᠭᠣᠣᠯ)
2012 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠷᠠᠶᠤᠨ ᠵᠧᠮᠰ ᠱᠣᠦᠺᠷᠣᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Ryan James Shawcross; 1987 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠍ ᠳᠦ ᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ «ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

«ᠪᠠᠺᠯᠢ ᠲᠠᠤᠨ» ᠪᠣᠯᠤᠨ «ᠹᠯᠢᠩᠲᠦᠰᠢᠷ ᠪᠤᠸᠠᠵᠠ» ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ «ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳᠢ ᠶᠢᠨ» ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠨ 2006 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠳᠡᠪᠰᠢᠵᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠧᠯᠬᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ «ᠠᠩᠲ᠋ᠤᠧᠷᠫᠡᠨ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠴᠢᠵᠤ᠂ 2007 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠰ ᠲᠦ 22 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ 3 ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ «ᠲᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠥᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ[2] ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠱᠣᠦᠺᠷᠣᠰ 2010-11 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠪᠳᠤᠯᠠᠢ ᠹᠠᠶ᠎ᠡᠭᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[3]

ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠨ 21 ᠍ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠍ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠹᠠᠪᠢᠣ ᠺᠠᠫᠧᠯᠯᠠ ᠱᠣᠦᠺᠷᠣᠰ ᠢ ᠶᠸᠵᠠᠫᠲ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ[4], ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[5]

ᠲᠡᠷᠡ 2015 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠭ «ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ» ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ (1:1) ᠯᠢᠭᠢ ᠳᠦ ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠪᠠ᠃[6]

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. (2009) Sky Sports Football Yearbook 2009-2010. Headline. ISBN 978-0-7553-1948-0. 
  2. "Shawcross ties up £1m Stoke move", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 18 January 2008. 18 January 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  3. Official Stoke City Matchday Magazine 21 August 2010 v Tottenham Hotspur
  4. "Capello names squad", TheFA.com, The Football Association, 27 February 2010. 27 February 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  5. McNulty, Phil. "England 3–1 Egypt", BBC Sport, British Broadcasting Corporation, 3 March 2010. 4 March 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  6. Stoke 1-1 Man United. 1 January 2015 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ