ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ - ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠷᠲᠠᠯ - ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ӨЗТ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 5,905 км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2003) 73,071 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)

ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ([ᠠᠷᠰᠢᠭᠠᠨ] ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ) — ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ) ᠍ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ (ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ) ᠍ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠣᠷᠲᠠᠯ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ. ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠮᠥᠨ «ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 2003 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠬᠢᠲᠠᠳᠬᠠᠰᠠᠭᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ 73 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ 11 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠨᠳᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[1] ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ 1941 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ (2), ᠱᠢᠶᠠᠨ (4) ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠱᠢᠨ ᠳᠤ ᠥᠷᠦᠮᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠷᠳᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 625 km ᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠬᠦᠷᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ