ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ (ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ
ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭ
1. ᠬᠥᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠨ
2. ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ
3. ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠡᠭᠡᠲᠦ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 1012 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ [1]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 3,164 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 63070
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠳᠠᠰᠢᠨᠴᠢᠯᠡᠨ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ
ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠨ ᠳᠤ
ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠢ-
ᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (210 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ)
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ (288 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ)
ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ (220 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ) [2]

ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ 1959 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ 3 ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠰᠢᠪᠡᠭᠡ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ 190, ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠠ ᠠᠴᠠ 270 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪ᠃ᠲᠥᠮᠥᠩᠬᠡᠳᠣᠷᠵᠢ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠥᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠨ (1967 ᠮ), ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠳᠤ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ (1571 ᠮ), ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ (1971), ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ (1684), ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠷᠭᠠᠯ (1683) ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠭᠤᠷ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠰᠠᠪᠤᠩ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠥᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠣᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠᠦᠨᠡᠭᠡᠬᠢᠷᠰᠠᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠲᠠᠢ᠃

ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ −19°ᠰ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢ +18°ᠰ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠨᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 250—300 ᠮᠢᠯᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠃

ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠷᠱᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ 2,828 ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃[3] ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ 《ᠬᠥᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠨ》 ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 1285, 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ 《ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ》 ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 1011, 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠡᠭᠡᠲᠦ》 ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 532 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃[4]

ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ