ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ (ᠮᠣ᠃ᠪ᠃ Rashiyan mongol.pngrasiyan ; ᠰᠠᠮ᠃ रसायन rasāyana) ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠷᠨᠢᠳᠠᠵᠢ ᠠᠳᠢᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠥᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦᠡᠶᠢᠭ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠥᠪᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠠᠷᠰᠢᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ&oldid=333658》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ