ᠶᠦᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠯᠢᠫᠨᠴᠺᠠᠶ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠶᠦᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠯᠢᠫᠨᠴᠺᠠᠶ᠎ᠠ
2011 Grand Prix Final Julia LIPNITSKAIA.jpg

ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ
ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠰ: {{{ᠤᠯᠠᠰ}}}
ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠦᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠸᠶᠼᠧᠰᠯᠠᠸᠣᠪᠠᠨ᠎ᠠ ᠯᠢᠫᠨᠴᠺᠠᠶ᠎ᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ 1998 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 (1998-06-05) (21 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠧᠺᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠨᠪᠦᠷᠦᠭᠣᠷᠣᠰ
 
ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠳ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠣᠴᠢ 2014 ᠪᠠᠭ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠮᠠ 2014 ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ
ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠪᠤᠲᠠᠫᠧᠱᠲ 2014 ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ

ᠶᠦᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠸᠶᠼᠧᠰᠯᠠᠸᠣᠪᠠᠨ᠎ᠠ ᠯᠢᠫᠨᠴᠺᠠᠶ᠎ᠠ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠦ́ᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠸᠶᠼᠧᠰᠯᠠ́ᠸᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠯᠢᠫᠨᠢ́ᠴᠺᠠᠶ᠎ᠠ, 1998 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠦ ᠶᠧᠺᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠨᠪᠦᠷᠦᠭ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ 2014 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠳᠦ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[1][2][3] ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 2014 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃[4]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2014 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫ᠃ ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ᠃
ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ 5
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 2
ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 1
ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠫᠷᠢ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ WD 2
ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 4 2 WD 2
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 1 2
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠫᠷᠢ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ 1
ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 5 WD 1 5
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠳᠦ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ 1


ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠶᠦᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠯᠢᠫᠨᠴᠺᠠᠶ᠎ᠠ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ