ᠶᠣᠺᠣᠬᠠᠮ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠶᠣᠺᠣᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ
ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠮᠢᠨᠠᠮᠣ᠋ ᠍ ᠲᠠ ᠮᠠᠷᠠᠢ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ
ᠨᠢᠯ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠺᠠᠨᠠᠭᠠᠸᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠶᠣᠺᠣᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ

ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠶᠣᠺᠣᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠪᠥᠰᠡ ᠺᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠮᠤᠵᠢ ᠺᠠᠨᠠᠭᠠᠸᠠ
ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠣᠺᠣᠬᠠᠮ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 437.38 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 3,697,894 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠣᠺᠣᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ (ГЦ+9)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +81 995
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ city.yokohama.lg.jp

ᠶᠣᠺᠣᠬᠠᠮ᠎ᠠ (ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ 横浜市᠂ よこはまし) ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠠᠨᠠᠭᠠᠸᠠ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨᠭᠡᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ 30 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 19 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠡᠷᠴᠢᠮᠲᠡᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠲᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠺᠠᠨᠠᠢ᠂ ᠮᠢᠨᠠᠲ᠋ᠣᠮᠢᠷᠠᠢ 21, ᠰᠠᠺᠥᠷᠠᠭᠢᠴᠣ ᠭᠡᠰᠡᠨ 3 ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠺᠠᠮᠠᠺᠥᠷᠠ ᠱᠣᠣᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

3.6 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ (ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠨᠢ 23 ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠣᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠤᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠢᠵᠢᠯ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠲᠠᠢ).

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠶᠣᠺᠣᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ