ᠶᠡᠷᠸᠠᠩ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠶᠡᠷᠸᠠᠩ
ᠬᠣᠲᠠ
ᠠᠷᠠᠷᠠᠲ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠍ ᠍ ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠷᠸᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠡᠵᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ Flag of Armenia.svg ᠠᠷᠮᠧᠨ (БНАрмУ)
ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 12 ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 227 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 989 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2011) 1,121,900 ᠬᠦᠮᠦᠨ
– ᠪᠥᠭᠡᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠯ ᠳᠦ 1,230,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 782 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
1918 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ (+374) 10
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ yerevan.am

ᠶᠡᠷᠸᠠᠩ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠷᠠᠷᠠᠲ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠠᠵᠠᠳᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠍ ᠍ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 990-1390 ᠮ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠠᠵᠠᠳᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (ᠮᠠᠷᠠᠵᠠ) ᠍ ᠍ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ VIII ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ I ᠠᠷᠭᠢᠰᠳᠢ ᠸᠠᠩ «ᠡᠷ ᠡᠪᠦᠨᠢ» ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠴᠠᠶᠢᠵᠠ ᠶᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ «ᠡᠷᠪᠠᠨᠢ»᠂ «ᠡᠷᠪᠠᠨ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ «ᠶᠡᠷᠸᠠᠩ» (ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠢᠶᠠᠷ Երևան [jɛɾɛˈvɑn]) ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 1827 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ 13 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠡᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠨᠳᠡᠶᠢᠵᠢᠭᠡ᠃ 1918-1920 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ БНАрмУ ᠍ ᠍ ᠤᠨ᠂ 1920-1991 ᠣᠨ ᠳᠤ ЗСБНАрмУ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠶᠤ 1991 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠤᠯᠤᠰ (БНАрмУ) ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ XXI ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠭᠣᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠶᠡᠷᠸᠠᠩ 29 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ 49% ᠨᠢ ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ᠂ 48% ᠨᠢ ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠣᠳᠣ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠢᠶᠠᠷ (99%) ᠳᠠᠩᠨᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 34% ᠍ ᠍ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦ 1 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 122 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠨᠳᠡ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠶᠡᠷᠸᠠᠩ
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠶᠡᠷᠸᠠᠩ&oldid=431813》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ