ᠶᠡᠯᠢᠰᠠᠸᠧᠲ᠋ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠶᠡᠯᠢᠰᠠᠸᠧᠲ᠋ᠠ (1709–1762) — 1741–1761 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠷᠦ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ.

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ
VI ᠢᠸᠠᠩ
ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ
{{{on}}}
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ
III ᠫᠶᠲ᠋ᠷ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ