ᠶᠡᠬᠡ ᠱᠢᠷᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠶᠡᠬᠡ ᠱᠢᠷᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠩ*
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ᠍ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ

Blue Linckia Starfish.JPG
ᠱᠢᠷᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠪᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣ
ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ
ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠷ vii, viii, ix, x
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 154
ᠪᠥᠰᠡ** ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ ᠦᠳ
ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ 1981  (5 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ)
* ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ ᠦᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠠᠤ᠃
** ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠢ United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ᠍ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠤ᠃

ᠶᠡᠬᠡ ᠱᠢᠷᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠩ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ The Great Barrier Reef) ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠱᠢᠷᠦᠨ ᠪᠣᠱᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 29000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠱᠢᠷᠦᠵᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠ᠂ 900 ᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ 2600 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠲᠤ ᠰᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 344400 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠱᠢᠷᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠭ ᠳᠠᠯᠠᠩ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠᠺᠦᠢᠨᠰᠯᠠᠨᠳ᠋  ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠢᠷᠦᠨ ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠱᠢᠷᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠩ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ᠃ ᠱᠢᠷᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠪᠡᠶᠡᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠯᠢᠰᠤᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠪᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠴᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠳᠠᠭ᠃ 1981 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠍ ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠱᠢᠷᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠩ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠴᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ CNN ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠱᠢᠷᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: Great Barrier Reef

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ